NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Interkulturnog programa predškole i osnovne škole ‘Dunav’ te školske sportske dvorane u Vukovaru

03.07.2015

natjecaj

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketniN A T J E Č A Jza izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenjaInterkulturnog programa predškole i osnovne škole ‘Dunav’ te školske sportske dvorane u VukovaruOznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja 77./2015Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 16-15/VU-AU/NJN
RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, OIB: 49508397045telefon: +385 1 4594 461
e-mail: standardistrategije@mzos.hr
internetska adresa: www.mzos.hr
odgovorna osoba: prof. dr.sc. Vedran MornarPROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489telefon: +385 1 5509 705
e-mail: tajnistvo@uha.hr
internetska adresa: www.uha.hr
odgovorna osoba: Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA odnosno programa:Vedran Duplančić, ovlašteni arhitekt (2929)
Benkovačka 2, Zagreb, OIB: 46108732765
e-mail: vduplancic@gmail.com
telefon: +385 91 5836 563PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Interkulturnog programa predškole i osnovne škole ‘Dunav’ (faza II) te školske sportske dvorane (faza III) u ulici Blage Zadre u Vukovaru.CILJ NATJEČAJA je dobivanje najboljeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja interkulturne predškole i osnovne škole, sportske dvorane, tople veze s postojećom pripadajućom depandansom te vanjskih sadržaja s iskazanom jasnom urbanističkom logikom, uvažavajući činjenicu da se lokacija nalazi unutar zaštićene povijesno-urbanističke cjeline.Dio natječaja za realizaciju obuhvaća školsku zgradu, toplu vezu s postojećom obnovljenom zgradom, uređenje vanjskih terena i parkirališta (faza II).

Anketni dio natječaja obuhvaća jednodijelnu školsku sportsku dvoranu te vezu sa školskom zgradom (faza III).S obzirom na početka rada Interkulturnog programa ‘Dunav’ s početkom školske godine 2016./2017. potrebna je ekspeditivnost u projektiranju i izvedbi te kroz izradu natječajnog rada, među ostalim, treba razmotriti i mogućnost montažne gradnje. Planirano vrijeme izrade projektno-tehničke dokumentacije za fazu II je 4 mjeseca, a izvedbe 4 mjeseca.PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru arhitekata. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.Zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba- ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvomi drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog sud ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.NATJEČAJNI ELABORAT Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) www.uha.hr; http://1drv.ms/1JubwfV
Početak natječaja je srijeda 1. srpnja 2015. godine.Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do petka 17. srpnja 2015. godine.Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@uha.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na www.uha.hr do ponedjeljka 27. srpnja 2015. godine.Rok predaje natječajnih radova je utorak 1. rujna 2015. godine do 16.00 h u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.OCJENJIVAČKI SUDČlanoviprof. Hrvoje Njirić, ovlašteni arhitekt, predsjednik
Vedran Duplančić, ovlašteni arhitekt, dopredsjednik
Sonja Jeđud Tabula, mag.phil./ling.
Sabina Sabljić, ovlaštena arhitektica
Gordana Tatalović, dipl.ing.arh.Zamjenica člana
doc. dr.sc. Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh.Tehnička komisija
Tajana Jaklenec, dipl.ing.arh.Tajnica
Ariana Korlaet, dipl.ing.arh.NAGRADEAko do određenog roka prispije najmanje 7 (sedam) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:Broj nagrada Neto iznos Bruto iznosI. nagrada 36.000,00 kn 45.360,00 kn
II. nagrada 27.000,00 kn 34.020,00 kn
III. nagrada 18.000,00 kn 22.680,00 kn
IV. nagrada 9.000,00 kn 11.340,00 kn
KRITERIJI OCJENJIVANJAIz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:a/ Predani poslije roka navednog u ovim Uvjetima Natječaja
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja
d/ Koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natječaja i ostalim uvjetima NatječajaPored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:1. tipološku inovaciju – elaboracija specifičnih pedagoških i interkulturnih scenarija u vezi s manjinama (Kako organizirati školu kao specifični didaktički instrument kojim se rješava pitanje suživota većinskog i manjinskog stanovništva?)2. kvalitetu urbanističko-arhitektonskog koncepta u relaciji prema kontekstu Bata-Ville kao suvremenu interpretaciju vrtnog grada (Koji su suvremeni elementi po kojima se natječajno rješenje uklapa u postojeći kontekst?)3. funkcionalnost (Kako funkcionira sklop škola-depadansa-dvorana u funkcionalnom i konceptualnom smislu?)4. brzinu gradnje s obzirom na primjenjive sisteme brze gradnje (Kako aspekt brzine gradnje utječe funkcionalno i semantički na zgradu škole? Mogući su prijedlozi raznih sistema brze gradnje – iz betona, čelika, drva) Prijedlozi tehnološkog rješenja brze gradnje se preporučuju, ali nisu obvezni.5. energetsku učinkovitost (Koji su elementi inteligentnog samoodrživog rješenja koja ide dalje od solarnih i PV panela na krovu?)6. etapnost gradnje (Kako postaviti kuće u prostor da bi etapna izgradnja bila što jednostavnija?)Planirana okvirna sveukupna vrijednost izgradnje je cca 5,980.000 kn bez PDV-a.
Planirana okvirna vrijednost investicije je 4.600 kn/m2 bruto.Natječaj se provodi u skladu s glavom II. Zakona o javnoj nabavi odredbama Članka 45.- 48. (NN 90/11 i 83/13 i 143/13 i Odlukom Ustavnog suda NN 13/14), ostalim odredbama Zakona o javnoj nabavi koje se primjenjuju na natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi.Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

Uvjeti natječaja (.zip, 0,70 MB)