ZDA

natjecaji

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar
//  Aktualni  |  Rezultati  |  Arhiva  //

Odgovori na pitanja zaprimljena zaključno s 28. kolovoza 2015.

11.09.2015
Bastion Citadela


GRUPA PITANJA A

1. Postavljamo pitanje vezano za "trijem između kapele sv. Dimitrija i zgrade fakulteta", koji ulazi u obuhvat natječaja kao jedan od dva pristupa perivoju.
Možete li detaljnije objasniti, tko, kada i zašto koristi trenutno tu vezu, te koliko često je ona u upotrebi?
Odgovor: Prizemlje trijema se koristi kao interna komunikacija između zgrade Sveučilišta i zgrade kapele Sv. Dimitrija. Kao internu komunikaciju koriste je isključivo djelatnici Sveučilišta u Zadru.
Prostor se povremeno koristi za razna događanja kao što su izložbe i slično, kada je otvoren i za posjetitelje.
Prostor u suterenu trijema funkcionira neovisno i koristi se za učionice, te kao takav treba i ostati.GRUPA PITANJA B

1. U podijeli projektnog zadatka na širi i uži obuhvat, da li je potrebno projektirati uži obuhvat tako da funkcionira samostalno bez šireg obuhvata, ili se širi i uži projektiraju kao cjelina? Je li predviđena faznost?
Odgovor: Uži obuhvat treba projektirati tako da funkcionira samostalno bez šireg obuhvata.
Projektom šireg obuhvata treba predložiti konceptualno rješenje "...u smislu smjernica za buduće planiranje ovog prostora i prijedlog razvoja i uređenja ovih prostora u pješačke zone forme trga ili šetnice" (3.2. Programskih osnova, str. 26) kojim će se uži obuhvat uklopiti u šire okruženje, što znači da uži i širi obuhvat treba projektirati kao cjelinu koja će biti izvedena u fazama.


2. U programskim osnovama navedeno je da se zid bedema na glavnom ulazu u perivoj zadržava u postojećem stanju. Na koji zid se konkretno misli? Možete li grafički označiti koje gabarite kojeg zida treba zadržati?
Odgovor: U poglavlju 3.1.1. Projekt uređenja Perivoja Citadela, str. 15, opisani su postojeći ulazi na prostor perivoja. Glavni ulaz se zadržava na postojećem mjestu. Zid bedema koji se zadržava nalazi se na glavnom ulazu, na k.č. 10729/2, k.o. Zadar, slika br. 2, str. 10. Označen je kao "KAMENI ZID" uz ulazno "L" stubište na tlocrtu arhitektonskog snimka.
Na tlocrtu u prilogu 1 označen je crvenom bojom.
* Preuzmi fotografiju u većoj veličini

3. U širem obuhvatu, naveli ste da je potrebno "zanemariti postojeću zgradu izgrađenu neposredno uz ulaz na prostor bastiona". Može li se navedena zgrada ukloniti?
Odgovor: U projektiranju šireg obuhvata potrebno je ukloniti postojeću derutnu stambenu zgradu koja je izgrađena na dijelu gradskih bedema i ne predstavlja originalni dio kortine, te je predviđeno njeno uklanjanje u budućnosti uz prethodno definirane konzervatorske uvjete.


POJAŠNJENJA SUDIONICIMA NATJEČAJA

Pojašnjenje o krajnjem južnom dijelu bastiona Citadela

U Programskom osnovama je određeno da "Izgradnja bilo kakvog paviljona, vidikovca ili slične građevine na ovom prostoru nije dozvoljena".
Prostor je potrebno definirati parterno, bez prostorne građevine.
Posebnim konzervatorskim uvjetima "Unutar perivoja nije dozvoljena nikakva gradnja, kao ni upuštene površine amfiteatarskog oblika i slično." Krajnji južni dio bastiona je dio Perivoja Citadela. Posebni uvjeti hortikulturnog uređenja ne mogu propisivati gradnju na kulturnom dobru, za to je nadležan konzervatorski odjel.