Društvo arhitekata Zadra (ZDA) organizira i provodi, a Grad Zadar raspisuje urbanističko – arhitektonski javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, anketni projektni natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja prostora bivše vojarne u Ulici Stjepana Radića u Zadru.

RASPISIVAČ NATJEČAJA

Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB 09933651854, telefon: +385 23208165, email: javna.nabava@grad-zadar.hr, internetska adresa https://www.grad-zadar.hr/

Odgovorna osoba: Branko Dukić, gradonačelnik;
kontakt osoba: Ante Ćurković, mag.pol., ante.curkovic@grad-zadar.hr, telefon: +385 23208165

PROVODITELJ I ORGANIZATOR

Društvo arhitekata Zadra, Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000 Zadar, OIB:61787112557, tel: +385 99 707 4565, e-adresa: drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com, odgovorna osoba: Petar Kozina, dipl.ing.arh., e-adresa: petar.kozina@gmail.com, tel: +385 99 707 4565

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA

KOTA d.o.o. Velebitska 7, Zadar, OIB:99824598774, MB:02775158

Odgovorna osoba: Marija Profaca dipl.ing.arh., kontakt: marija.profaca@gmail.com, +385 98 871 356

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI HKA

111-21/ZD-UA/NJN

EVIDENCIJSKI BROJ IZ PLANA JAVNE NABAVE

MN 050-4/21

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ

Natječaj se provoditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA

Izrada idejnog rješenja uređenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru

PRAVO SUDJELOVANJA

imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Sposobnost natjecatelja je bila zadovoljena ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području.

Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda i njihovi zamjenici, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi bliski srodnici u prvom i drugom koljenu, kao ni njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, te neposredni suradnici (podređeni i nadređeni), kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda.

NATJEČAJNI ELABORAT

Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat u digitalnom obliku bez naknade, na javno dostupnoj poveznici (link) s poslužitelja: http://gofile.me/3X8pr/R3dcf5kQk

ROKOVI NATJEČAJA

Početak Natječaja je 16.06.2021. godine.

Zajednički obilazak lokacije je u subotu 03.07.2021. godine, s početkom u 11:00 sati.

Sudjelovanje u obilasku nije obvezno.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 05.07.2021.

Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: natjecaj.sradic@gmail.com do zadanog roka.

Objava odgovora na pitanja do 12.07.2021.

Na pravodobno postavljena pitanja, pisana pitanja i odgovori bit će objavljeni do zadanog roka u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama https://eojn.nn.hr, na www.zda.hr te dostavljeni svima koji su poslali pitanja elektroničkom poštom.

Rok predaja natječajnih radova je 23.08.2021. (ponedjeljak) do 13:00h bez obzira na način dostave. Natječajni radovi dostavljaju se u pisarnicu na adresu Naručitelja (raspisivača):

Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar

s naznakom „Projektni natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja prostora bivše vojarne u Ulici Stjepana Radića u Zadru – Projekt Centar za mlade, evidencijski broj nabave MN 050-4/21“ – NE OTVARAJ

ČLANOVI I ZAMJENIK ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNIK

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Članovi OS-a:

1. Saša Begović izv.prof. art., dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS-a

2. Krešimir Damjanović, mag.ing.arch, predstavnik provoditelja

3. Nives Kozulić, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

4. Ante Ćurković, mag.pol., predstavnik raspisivača

5. Anita Mijić, dipl. tur. komunikolog, predstavnica raspisivača 

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda

1. Petar Kozina, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Tehnička komisija

1. Zrinka Gržan, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

2. Marin Bukulin, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Tajnik natječaja

1. Domagoj Diklić, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn neto, odnosno cca 269.416,00 kn bruto*.

Ako do zadanog roka pristigne najmanje pet radova koji su u skladu s Uvjetima natječaja, ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

Nagrade prema redoslijedu         Broj nagrada                     Neto iznos                         Bruto iznos

1. nagrada                                                      1                           80.000,00 kn                    107.766,35 kn

2. nagrada                                                      1                           50.000,00 kn                      67.353,97 kn

3. nagrada                                                      1                           30.000,00 kn                      40.412,38 kn

4. nagrada                                                      1                           24.000,00 kn                      32.329,91 kn

5. nagrada                                                      1                           16.000,00 kn                      21.553,27 kn

KRITERIJI

Isključiti će se radovi:

•             Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima

•             Koji ne sadrže priloge navedene ovim uvjetima

•             Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima

•             Koji nisu predani u zapečaćenom omotu

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati: -prostorni koncept u odnosu na širi i uži kontekst, -prostorna i oblikovna kvaliteta, -argumentirana funkcionalnost rješenja, -suvremenost izričaja, -racionalnost i ekonomičnost rješenja, -stupanj i iscrpnost odgovora na sva pitanja postavljena programom, stupanj cjenovne argumentacije, -uvjerljivost produkt-dizajna, – provedivost.

Natječaj je raspisan u skladu sa Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 85/14) i Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16).