natječaj
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINA
raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)
organizira i provodiArhitektonsko – urbanističko – oblikovni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju
NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističko – oblikovnog rješenja:
„TRG TRADICIJSKIH OBRTA“ U VARAŽDINU
Registarski broj natječaja: 62-18/VŽ-AUO/N
Natječaj nije u sustavu javne nabave

 

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA
Arhitektonsko – urbanističko – oblikovni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizacijuINVESTITOR I RASPISIVAČ:
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINA, Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin, OIB: 85989550514, Internetska adresa: http://www.tourism-varazdin.hr/, koju zastupa direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice grada Varaždina Jelena Toth, telefon: 099/315 7269, e-mail adresa: smiljana@spancirfest.com

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:
Izrađivač Natječajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin) i Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varaždin, telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com (Društvo arhitekata Varaždin)

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:
Natječaj će se provoditi na hrvatskom jeziku.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
„Trg tradicijskih obrta“ neslužbeni je naziv javnog prostora u povijesnoj jezgri grada Varaždina na križanju Uršulinske ulice i Ulice Ivana Padovca na kojem se nalaze mobilne drvene kućice u kojima se prodaju tradicijski obrtnički proizvodi i prostor na kojem se prezentira tradicijsko stvaralaštvo.
Kroz svoje petnaestogodišnje djelovanje postao je nezaobilazna turistička lokacija, a kako bi se zadržala njegova namjena i atraktivnost u narednom razdoblju, potrebno je provesti redizajn vizualne zastarjelosti i funkcionalne dotrajalosti kućica.
Projektom se želi istaknuti vrhunsko uređenje javnog prostora u povijesnom tkivu grada; formiranje funkcionalne i inspirativne točke okupljanja turista te osnaživanje edukativnog karaktera lokacije.
Predmet ovog arhitektonsko – urbanističko – oblikovnog natječaja je integralno uređenje „Trga tradicijskih obrta“ u Varaždinu u svrhu suvremene interaktivne prezentacije obrtnika i njihovih proizvoda s dodatnom edukacijskom vrijednosti za posjetitelje. Osnovni zadatak ovog natječaja je dizajn novih prodajno izložbenih mobilnih objekata, tzv. „kućica“ s uključenim rješenjima za prezentaciju proizvoda izvan „kućica“ i rješenjima za zaštitu od sunca i slabijih oborina te središnje mjesto prezentacije i okupljanja.
Cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljih rješenja između više različitih prijedloga, prema propisanim kriterijima ocjenjivanja.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE:
PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica, ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica, dipl.ing.arh, mag.ing.arh.
Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekt/ica, dipl.ing.arh., mag.ing.arh. ili student/ica arhitekture, dipl. dizajner/ica, mag. dizajna, student/ica dizajna.
Mogućnost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Uvjetima natječaja.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
Zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenik člana ocjenjivačkog suda, tajnica natječaja, članica tehničke komisije, izrađivači natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija.

NATJEČAJNI ELABORAT:
Natjecateljima se stavlja na raspolaganje Natječajni elaborat pripremljen na digitalnom mediju, te ga natjecatelji mogu preuzeti u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu registraciju (ostavljanje osobnih podataka – ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: trgtradicijskihobrtavz@gmail.com, nakon čega će im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natječajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s poslužitelja. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu podlogu i u analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom.

ROKOVI:
Početak natječaja: 28.06.2018.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 12.07.2018. god. Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: trgtradicijskihobrtavz@gmail.com
Rok za davanje odgovora na pitanja: 19.07.2018. god. Pisani odgovori bit će objavljeni na www.davz.hr i dostavljeni svima koji su podigli natječajni elaborat – podloge i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.
Rok, način i vrijeme predaje natječajnih radova: 03.09.2018.. god. do 14 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slučaju slanja poštom, pošiljka na pošti treba biti zaprimljena na isti datum do 14 sati.
Predaja natječajnih radova i adresa za slanje istih je: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINA, Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin, s naznakom „NE OTVARAJ – natječajni rad Trg tradicijskih obrta u Varaždinu“.
Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime pošiljatelja i/li nalijepljena povratnica s imenom pošiljatelja.
Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime prezime, naziv i adresu koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj“ ne smije u imenu , prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada, niti upućivati na autora natječajnog rada. Svaki takav rad će se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

ČLANOVI I ZAMJENIK ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNICA:
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

Predsjednica ocjenjivačkog suda
1. Lea Pelivan dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Članovi ocjenjivačkog suda
2. Jelena Toth, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice grada Varaždina
3. Sandra Malenica, zamjenica gradonačelnika Grada Varaždina
4. Josip Kovač, dipl.ing.arh., Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Varaždinu
5. Marko Vitković, dipl.ing.arh.

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda
Filip Kobzinek, mag.ing.arh.

Tehnička komisija
Valentina Fištrek dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Tajnica natječaja
Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

NAGRADE:
Određen je ukupni nagradni fond u iznosu od 60.000,00 kn neto.
Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:
Nagrade prema redoslijedu Broj nagrada Neto iznos
1. nagrada 1 30.000,00 kn
2. nagrada 1 18.000,00 kn
3. nagrada 1 12.000,00 kn
UKUPNO 3 60.000,00 kn

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:
Formalni kriteriji: usklađenost rada s Uvjetima natječaja, Programom natječaja i prostorno-planskom dokumentacijom

Isključit će se radovi:
– Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima
– Koji ne sadrže priloge navedene ovim uvjetima
– Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima
– Koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natječaja i ostalim uvjetima natječaja

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema osnovnim kriterijima: – Prostorni koncept u odnosu na širi i uži kontekst
– Prostorna i oblikovna kvaliteta
– Harmonija suvremenog izričaja s povijesnim i ambijentalnim vrijednostima
– Racionalnost i ekonomičnost rješenja
– Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJEiznosi 400.000,00 kn (bez PDV-a).

OSTALI NAVODI:
Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.
Natječaj je objavljen u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

OCJENJIVAČKI SUD

* Uvjeti natječaja