natjecaj

Dokumentacija za nadmetanje

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju


N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

ODGOJNO-OBRAZOVNOG KOMPLEKSA SREDIŠĆE

oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: 2318-2015-EMV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 17-15/ZG-AU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD ZAGREB, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1,
OIB: 6181789437

telefon: +385 1 6585 773
e-mail: planovi@zagreb.hr
internetska adresa: www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl.politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489

telefon: +385 1 5509 705
e-mail: tajnistvo@uha.hr
internetska adresa: www.uha.hr
odgovorna osoba: Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA odnosno programa:

Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, A 1027,
Matrix-D-inženjering d.o.o., Voćarsko naselje 118 iz Zagreba, OIB 90418223094,
tel. 01 4614778, mob. 098 98 29 390

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Obrazovnog kompleksa Središće.

CILJ NATJEČAJA je dobivanje najboljeg arhitektonsko – urbanističkog rješenja – koje ujedno zadovoljava uvjete natječaja – između više različitih prijedloga kojim će se odrediti cjelovito uređenje prostora i oblikovanje građevina Odgojno-obrazovnog kompleksa Središće (OOKS), kao podloge za izradu sveukupne dokumentacije potrebne za izgradnju Američke škole u Zagrebu (AMSZ), Osnovne škole Središće (OŠS) i Dječjeg vrtića Središće (DVS).

Cilj je provedbe natječaja također, osigurati optimalne prostorne uvjete za funkcioniranje svake sastavnice kompleksa zasebno sa svim njihovim specifičnim zahtjevima, pedagoškim i prostornim standardima kao i kompleksa u cjelini.

Od oblikovnog i programskog rješenja očekuje se kvalitetno dovršiti urbanističku cjelinu naselja Središće i dovršiti poteze urbaniteta uz ulice koje predmetni zahvat omeđuju, ulica Savezne Republike Njemačke i Ulice Damira Tomljanovića Gavrana te nastavno na postojeću urbanu matricu formiranjem novih komunikacijskih pravaca povezati planirane sadržaje javne i društvene namjene s naseljem Središće. Programske smjernice ovog natječaja temelje se i na koncepciji u kojoj obrazovni kompleks doprinosi urbanitetu naselja Središće i šireg prostora između Mosta Slobode i Mosta Mladosti.

Cilj je također kroz analizu i promišljanje lokalnih uvjeta, prostornih mogućnosti i ograničenja utvrđenih programskih sadržaja javne i društvene namjene, dobiti oblikovno rješenje koje će vrednujući i afirmirajući zatečene urbane vrijednosti prostora, posebice smještaj uz važnu rekreacijsku zonu jezera Bundek i nastavno na prostor Racinjaka, ostvariti kvalitetno idejno arhitektonsko i oblikovno rješenje i ponuditi optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja. Zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba- ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvomi drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog sud ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA): http://1drv.ms/1D53jr3

Početak natječaja je ponedjeljak 13. srpnja 2015. godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 29. srpnja 2015. godine.

Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: natjecaji@uha.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), na www.uha.hr do 10. kolovoza 2015.

Rok predaje natječajnih radova je utorak 15. rujna 2015. do 16.00 h u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.


OCJENJIVAČKI SUD

Članovi OS-a:
prof.dr. sc. Marijan Hržić, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja, predsjednik OS
Marijana Sironić, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača, dopredsjednica OS
Margaret H. Nardi, zamjenica veleposlanika SAD-a,predstavnica Raspisivača,
Nenad Ravnić, ovlašteni arhitekt,predstavnik Provoditelja,
Radovan Tajder, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja.

Zamjenik člana OS-a: 
Aleksandar Bašić, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja.

Stručni savjetnici:
Darko DonMarkušić, odvjetnik, predstavnik Raspisivača,
Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača,
Mato Mauhar, dipl.ing.el., predstavnik Raspisivača,
Štefica Mihalic, dipl.ing.građ., predstavnica Raspisivača.

Tehnička komisija:
Suzica Bušljeta, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača,
Miron Hržina, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja.

Tajnik natječaja:
David Kabalin, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja


NAGRADE

Ako do određenog roka prispije najmanje 7 (sedam) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

Broj nagrada Neto iznos *Bruto iznos

I. nagrada 1 124.000,00 kn 156.240,00 kn
II. nagrada 1 77.500,00 kn 97.650,00 kn
III. nagrada 1 46.500,00 kn 58.590,00 kn
IV. nagrada 1 37.000,00 kn 46.620,00 kn
V. nagrada 1 25.000,00 kn 31.500,00 kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze, doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV-a.


KRITERIJI OCJENJIVANJA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navednog u ovim Uvjetima Natječaja
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
– kvaliteta rješenja kompleksa i kvaliteta rješenja pojedinih grupa sadržaja /AMSZ i OOŠ+DVS/
– arhitektonska prepoznatljivost zgrada i usklađenost sa slikom Grada i urbanističkom matricom naselja Središće,
– jedinstvo arhitektonskog i energetskog koncepta zgrada, 
– funkcionalnost, ekonomičnost i fleksibilnost zgrada; osvijetljenje, osunčanje, zračenje, instalacije, konstrukcija, održivost, što manji CO2 otisak izgradnje i korištenja zgrada,
– provedivost izgradnje i usklađenost s investicijskom vrijednošću,
– ispunjenje programskih i drugih obveza utvrđenih natječejnim Programom,
– energetsku učinkovitost (koji su elementi inteligentnog samoodrživog rješenja koja ide dalje od solarnih i PV panela na krovu?)
– kvalitetno rješenje kompeksa u cjelini i svake pojedinačne funkcionalne cjeline (zgrade) 
– kvaliteta života djece i svih djelatnika u odgojno-obrazovnom procesu u planiranim građevinama,
– količina i kvaliteta zelenila i uređenost građevne čestice u cjelini.

Planirana okvirna sveobuhvatna vrijednost OOKS iznosi: 115 mil. kuna (bez PDV-a, s uređenjem okoliša i opremom).

Planirana okvirna investicijska vrijednost pojedine građevine iznosi i cijena investicije iznosi:
1. Američka škola u Zagrebu, 52 mil. kuna, 
2. Osnovna škola Središće, 45 mil. kuna, 
3. Dječji vrtić Središće, 18 mil. kuna.

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45. do 48. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13 i 143/13 i Odlukom Ustavnog suda NN 13/14),(ZJN), ostalim odredbama ZJN-i koje se primjenjuju na natječaj, Odlukom o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14) te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije za fazu II u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45.st.4.t.2. ZJN.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 

Prilozi:

Natječajna dokumentacija