GRAD LEPOGLAVA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)organizira i provodi Arhitektonsko-urbanistički, opći, jednostupanjski za realizaciju

NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za novu zgradu Centar za posjetitelje „Centar pavlina“ Lepoglava

Registarski broj natječaja: 5-14/LP-UA/NJN
Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: B-39/14

INVESTITOR I RASPISIVAČ:
Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, OIB: 79368224789, Internetska adresa: http://www.lepoglava.hr/ kojeg zastupa gradonačelnik Marijan Škvarić, dipl.ing., Telefon: +385 (0)42/770-410, Fax: +385 (0)42/770-419, E-mail: lepoglava@lepoglava.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Ulica hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Antonija Bogadi, dipl.ing.arh., Telefon: +385 098 818 174, E-mail: antonija.bogadi@gmail.com

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Svrha i cilj natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja za novu zgradu Centar za posjetitelje „Centar pavlina“ Lepoglava, kojim će se odrediti i cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja. 
Natječaj je pokrenut iz želje i potrebe za jačanjem identiteta Grada Lepoglave na način obnavljanja i jačanja povijesnog naslijeđa koje je sadržano u životu i sjećanju lokalne zajednice – novi Centar za posjetitelje mora sačuvati, zaštititi te po mogućnosti i stvoriti novi vid kulturnog identiteta Grada.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE:
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt učlanjen u Hrvatsku komoru arhitekata sukladno hrvatskim propisima. Mogućnost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Općim uvjetima natječaja.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.
Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, sastavljač natječajnog zadatka, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici iz uže radne grupe svojim radom ne smiju sudjelovati u ovom natječaju.

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:
Natječaj će se provoditi na hrvatskom jeziku.

NATJEČAJNI ELABORAT:
Natjecateljima se stavlja na raspolaganje slijedeća dokumentacija:

OPĆI UVJETI NATJEČAJA
PROGRAM ZA PROVEDBU NATJEČAJA (tekstualni i grafički dio). 
Natječajna podloga pripremljena je na digitalnom mediju, te je natjecatelji mogu preuzeti u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu registraciju (ostavljanje osobnih podataka – ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: davnatjecajczp@gmail.com, nakon čega će im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natječajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s poslužitelja. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu podlogu i u analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom. Izrađivači Natječajnog elaborata su: Antonija Bogadi, dipl.ing.arh., Ulica hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: antonija.bogadi@gmail.com, OIB: 27769951480 i Maja Kireta, dip.ing.arh., Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, OIB: 45110376426.

ROKOVI:
Početak natječaja: 22.12.2014. god.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 9.01.2015. god.
Rok za davanje odgovora na pitanja: 20.01.2015. god.
Rok, način i vrijeme predaje natječajnih radova: 23.02.2015. god. do 14 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slučaju slanja poštom, pošiljka na pošti treba biti zaprimljena na isti datum do 14 sati. 
Predaja natječajnih radova i adresa za slanje istih je: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „NE OTVARAJ – Natječajni rad za Centar pavlina Lepoglava“. Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime pošiljatelja i/ili nalijepljena povratnica s imenom pošiljatelja. Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime, prezime, naziv i adresa koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod ˝pošiljatelj˝ ne smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada niti upućivati na autora natječajnog rada.

OCJENJIVAČKI SUD, STRUČNI SAVJETNIK, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNICA:
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
1. Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh, predstavnica provoditelja – predsjednica Ocjenjivačkog suda
2. Marijan Škvarić, dipl.ing, predstavnik raspisivača 
3. Emilija Vlahek, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, predstavnica provoditelja
4. Dragana Lucija Ratković Aydemir, mag. str. povijesti umjetnosti, predstavnica raspisivača 
5. Željko Trstenjak, dipl.ing.arh, predstavnik provoditelja

Zamjenica člana
Margareta Zidar, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, predstavnica provoditelja

   Tehnička komisija
1. Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, predstavnica raspisivača
2. Antonija Bogadi, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

         Tajnica natječaja
1. Tanja Martinec, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

NAGRADE:
Ako do određenog roka prispije najmanje tri (3) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

nagrada broj nagrada bruto iznos
I nagrada 1 75.000,00 kn
II nagrada 1 50.000,00 kn
III nagrada 1 25.000,00 kn
UKUPNO: 150.000,00 kn

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati slijedeće Osnovne kriterije: Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst Prostorna i oblikovna kvaliteta Harmonija s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima kompleksa bivšeg pavlinskog samostana Racionalnost i ekonomičnost rješenja Održiva gradnja Svi nagrađeni i otkupljeni radovi moraju biti provedivi.

UGOVARANJE DALJNJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROCIJENJENA VRIJEDNOST:
Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt s pripadajućim troškovnicima za potrebe javne nabave radova) sukladno članku 45. stavak 4. točka 2. Zakona o javnoj nabavi. Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata po „Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata“, uključujući procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama. Ugovor o uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije namjerava se sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s prvo nagrađenim pod uvjetima da ima dokazane sposobnosti propisane Zakonom o javnoj nabavi. Procijenjena vrijednosti Ugovora o uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije iznosi 600.000,00 kn s uključenim PDV-om. Procijenjena vrijednost nabave: 787.500,00 kn s PDV-om.

OSTALI NAVODI:
Svi ostali uvjeti natječaja detaljno su navedeni u Općim uvjetima natječaja.

Natječaj je objavljen u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/2013, 143/13, 13/14) i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici dužni pridržavati.

OCJENJIVAČKI SUD