natjecaj

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJAraspisuje, a
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)
organizira i provodi javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti
N A T J E Č A Jza izradu idejnog arhitektonskog rješenja NOVE ZGRADE UNUTAR KOMPLEKSAINSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ, ZAGREB, BIJENIČKA CESTA 54 

Ev.broj nabave EBN-11-2016-MV
Registarski broj natječaja HKA 35-16/ZG-A/NJN
 INVESTITOR I RASPISIVAČMinistarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb, OIB: 49508397045, Telefon: 01/4569 000,Fax: 01/4594 301, koje zastupa ministar, prof.dr.sc. Pavo Barišić, kontakt petar.sokic@mzos.hr. 
ORGANIZATOR I PROVODITELJDruštvo arhitekata Zagreba (DAZ), Trg bana Jelačića 3/I, Zagreb, OIB: 87490332083, koje zastupapredsjednik dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh., tel. 01/481-6151, fax. 01/481-6197, e-mail: natjecaji@d-a-z-.hr. 
PRAVO SUDJELOVANJAPravo sudjelovanja u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture. 
ROKOVIPočetak natječaja: 15.11.2016. go dineObilazak lokacije 30.11.2016. godineRok za postavljanje pitanja natjecatelja: 14.12.2016. godineRok za odgovore na postavljena pitanja: 19.12.2016. godineRok predaje natječajnih radova: 24.1.2017. do 16,00 sati
Ocjenjivački rad završava sa radom (očekivano): 10.3.2017.godine 
Izrađivač natječajnog programa: Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zavod za arhitekturu, Zagreb, Kačićeva 26, Nives Mlinar, ovlaštena arhitektica (ovlašteni arhitekt broj A15786), Zagreb, Krajiška 30, OIB: 33547560769. Natječajni elaborat je pripremljen u digitalnom formatu i bit će dostavljen natjecateljima elektroničkom poštom prosljeđivanjem poveznice za skidanje dokumentacije s poslužitelja, nakon registracije natjecatelja. Natječajni elaborat natjecatelji mogu preuzeti bez naknade uz prethodnu registraciju na e-mail: natjecaji@d-a-z.hr . 
SVRHA I CILJ natječaja je dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja s osobitim naglaskom na racionalnu i funkcionalnu organizaciju planiranih sadržaja te uklapanje zgrade u postojeću izgrađenu strukturu kompleksa Instituta Ruđer Bošković. 
NAGRADE Ako do određenog roka stigne najmanje 7 (sedam) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:Nagrada      


Nagrada Broj nagrada Neto iznos *Bruto iznos (bez PDV-a)
I. nagrada 1 116.000,00 kn do 146.188,00 kn
II. nagrada 1 72.500,00 kn do 91.368,00 kn
III. nagrada 1 43.500,00 kn do 54.820,00 kn
IV. nagrada 1 34.800,00 kn do 43.856,00 kn
V. nagrada 1 23.200,00 kn do 29.238,00 kn

Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i pripadajuće poreze, temeljem ugovora oautorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV. 
KRITERIJI riteriji za usklađenost rada s uvjetima natječaja- isključit će se radovi:a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Općim uvjetimab/ Koji ne sadrže priloge navedene ovim Općim uvjetimac/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Općim uvjetimad/ Koji nisu u skladu s utvrđenim Programom iz Natječajnog elaborata, važećim prostornim planom i tehničkim uvjetimaPored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:- ispunjenje programskih i drugih obveza utvrđenih projektim zadatkom,- arhitektonska prepoznatljivost zgrade i njen odnos prema izgrađenoj strukturi kompleksa IRB,- jedinstvo arhitektonskog i energetskog koncepta zgrade,- funkcionalnost planiranih znanstveno-istraživačkih sadržaja (cjelina) te njihova povezanosti,- ekonomičnost i fleksibilnost zgrade,- provedivost izgradnje,- kvaliteta radnog okruženja korisnika (studenata, nastavnika i istraživača) u zgradi i oko nje

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 58.000.000,00 kuna (građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi). Usluga izrade projektne dokumentacije u iznosu do 3,300.000,00 kn bez PDV-a obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja uključuje: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt opreme, Projekt uklanjanja postojećih građevnina, sve elaborate, troškovnike te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola, izgradnju i opremanje zgrade.
 OCJENJIVAČKI SUD  Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:1. doc.dr.sc.Silvio Bašić, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a2. dr.sc.Tome Antičić, ravnatelj IRB-a, dopredsjednik OS-a3. dr.sc.Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh.4. Dalibor Jurković, dipl.ing.arh.5. Željka Palorec, dipl.oec.Zamjenica OS-a:doc. Vanja Rister, dipl.ing.arh.Stručna savjetnica:Gordana Raguž, dipl.ing.građ.
Tehnička komisija:1. Damir Sekulić, mag.ing.arch.2. Marinko Sladoljev, dipl.ing.arh.
Tajnica natječaja:Mladena Belamarić, dipl.ing.arh. 
Natječaj je objavljen u skladu s ZJN-a i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.
Više informacija o natječaju na web stranici Društva arhitekata Zagreba www.d-a-z.hr.

OCJENJIVAČKI SUD

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

Uvjeti natječaja