NatječajVENEFICUS d.o.o. u organizaciji i provedbi DRUŠTVA ARHITEKATA SPLITA raspisuje javni, otvoreni, opći, za realizaciju, u jednom stupnju, anonimni

N A T J E Č A J
ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA HOTELA 4* NA ČEST. ZEM. 9629 K.O. SPLIT


REGISTRACIJSKI BROJ NATJEČAJA: 9-15/ST-UA/N

INVESTITOR I RASPISIVAČ
VENEFICUS d.o.o., Šibenska 13, 21 000 Split, OIB 54688366525, kojeg zastupa direktorica, Suzana Musa, dipl.oec., tel. 091/1229969, e-mail: suzana.musa@vicus-plovidba.com,

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21 000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Marijana Bronzović, dipl.ing.arh., tel. 098/208235, e-mail: info@d-a-s.hr, web stranica: www.d-a-s.hr.

SVRHA I CILJ NATJEČAJA
Dobivanje najboljeg idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za izgradnju hotela 4* na čest. zem 9629 K.O. Split unutar gradskog predjela Bačvice u Splitu, koje će poslužiti kao podloga za dobivanje akata za izgradnju istog.

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

IZRAĐIVAČ PROGRAMA
Mirjana Beganović, dipl.ing.arh., ovl.arh., br. ovl. A2615

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE NA NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatsku komoru arhitekata.

Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, Tajnik natječaja, stručni savjetnici, sastavljač natječajnog elaborata, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici iz uže radne grupe svojim radom ne smiju sudjelovati u ovom Natječaju. U Natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi Natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda. Članovi Ocjenjivačkog suda, uključivo njihovi bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi rođaci u prvom ili drugom koljenu i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici, zamjenici Ocjenjivačkog suda, uključivo njihovi bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi rođaci u prvom ili drugom koljenu i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici ne mogu sudjelovati na ovom Natječaju. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom.

NAČIN DOSTAVE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
Natjecateljima se stavlja na raspolaganje slijedeća dokumentacija na CD rom mediju:
A/ Program Natječaja
B/ Geodetska podloga
C/ Opći uvjeti Natječaja

Natječajna dokumentacija može se preuzeti bez naknade na web stranici DAS-a: www.d-a-s.hr. Natječajna podloga, pripremljena u digitalnom formatu, može se naručiti na e-mail: tajnistvo@d-a-s.hr i bit će dostavljena natjecateljima elektroničkom poštom putem e-maila koji su natjecatelji dužni navesti kao kontakt pri naručivanju podloge i koji će poslužiti kao kontakt adresa do završetka Natječaja.

ROKOVI
Početak Natječaja: 15. veljače 2015. godine
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 05. ožujka 2015. godine
Rok za dostavu odgovora na pitanja: 08. ožujka 2015. godine
Predaja natječajnih radova: 15. travnja 2015. godine do 17.00 sati, u prostorijama DAS-a, Starčevićeva 24c, Split
Za radove koji se šalju poštom vrijedi gore navedeni datum na žigu na pošiljci. Svaki natjecatelj koji rad šalje poštom obvezan je o tome anonimnim e-mailom obavijestiti DAS na e-maila adresu: info@d-a-s.hr. U e-mailu treba navesti broj pod kojim je pošiljka u pošti zaprimljena. Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime, prezime, naziv i adresa koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj” ne smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada niti upućivati na autora natječajnog rada.

NAGRADE
Ako do utvrđenog roka bude zaprimljeno najmanje šest radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti nagrade u netto iznosu kako slijedi:
I nagrada 50.000,00 kn
II nagrada 30.000,00 kn
III nagrada 15.000,00 kn


OCJENJIVAČKI SUD:
Članovi:

Suzana Musa, dipl.oec., predstavnik Raspisivača
Dražen Pejković, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
Jerko Rošin, dipl.ing.arh, ovl.arh., predstavnik Provoditelja
Dean Stubnja, dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja
Marijana Bronzović, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Zamjenik člana:
Branko Poljanić, dipl.ing.građ.
Tehnička komisija:
Lada Pocrnić Mladinić, dipl.ing.arh.
Tajnica Natječaja:
Iva Vrdoljak, mag.ing.arh.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:
Estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja
Funkcionalnost rješenja
Racionalnost i ekonomičnost rješenja
Održiva gradnja
Doprinos slici grada.

Natječaj je raspisan u skladu s „Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza” HKA kojeg su se svi sudionici obvezni pridržavati.


Prilozi:
* Program natječaja
* Opći uvjeti