OPĆINA MALINSKA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR)

organizira i provodi arhitektonsko-urbanistički, javni, otvoreni, opći,anonimni, za realizaciju u jednom stupnju,

NATJEČAJ

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska
INVESTITOR I RASPISIVAČ: Općina Malinska-Dubašnica, 51511 Malinska, Ulica Lina Bolmarčića 22, OIB 36462926568, kojeg zastupa načelnik, Robert Anton Kraljić.

tel. +385 (0) 51 750 501
fax. +385 (0) 51 750 510
e-mail. info@malinska.hr
web. www.malinska.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: Društvo arhitekata Rijeka (DAR), Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB:02738753386, koje zastupa predsjednik Gordan Resan, dipl.ing.arh

tel. +385 (0) 51 585 829
fax. +385 (0) 51 585 829
tel. +385 665 55 67 / Emilijana Obrić – izvršna tajnica
e-mail drustvoarhitekatarijeka@gmail.com; info@d-a-r.hr
web. www.d-a-r.hr

Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja:1/2015 ARHITEKTONSKE I SRODNE USLUGE- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA CPV:71200000-0
Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama: 2014/S 012-0058623

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt, dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru.

ROKOVI

Početak natječaja je dan slanja poziva na natječaj u Elektronički oglasnik javne nabave RH u Narodnim novinama, odnosno petak, 19. prosinca 2014.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do petka, 02. siječnja 2015.
Rok za odgovore na postavljena pitanja je ponedjeljak, 12. siječnja 2015.
Rok za predaju natječajnih radova je utorak, 17. veljače 2015. do 16,00 sati u Društvu arhitekata Rijeka (DAR), 51000 Rijeka, Ivana Dežmana 2a, bez obzira na način dostave.

Ocjenjivački rad završava sa radom (očekivano) do petka, 27. veljače 2015.
Natječajni elaborat pripremljen je digitalno i može se naručiti, uz ostavljanje osobnih podataka (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela), radnim danom od 09:00 do 17:00 sati u Društvu arhitekata Rijeka (DAR), 51000 Rijeka, Ivana Dežmana 2a, tel. +385 (0) 51 585 829, fax. +385 (0) 51 585 829, tel. +385 665 55 67 / Emilijana Obrić – izvršna tajnica; e-mail: drustvoarhitekatarijeka@gmail.com; info@d-a-r.hr

NAGRADE

Ako do određenog roka prispije najmanje šest (6) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade i otkupe u bruto iznosu i rasporedu:

nagrada broj nagrada *bruto iznos neto iznos
I nagrada 1 61.600,00 kn 49.280,00 kn
II nagrada 1 46.200,00 kn 36.960,00 kn
III nagrada 1 30.800,00 kn 24.640,00 kn
IV nagrada 1 15.400,00 kn 12.320,00 kn

*Bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV-a.

Ukoliko do određenog roka prispije manje od šest (6) radova odlukom Ocjenjivačkog suda nagradni fond se može odgovarajuće smanjiti ili preraspodijeliti.

OCJENJIVAČKI SUD
1. Robert Anton Kraljić,
Općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica; predstavnik raspisivača
2. dr. Milan Radić
Predsjednik mjesnog odbora Malinska; predstavnik raspisivač
3. Nenad Kocijan, dipl.ing.arh.; Ovlašteni arhitekt; predsjednik OS-a
4. Tatjana Rakovac dipl.ing.arh.; Ovlaštena arhitektica
5. Barbara Turčić Gajzler, dipl.ing.arh.; Ovlaštena arhitektica
6. Sanja Šutalo Vukelić, dipl.ing.arh.; Ovlaštena arhitektica
7. dr.sc. Nenad Ravlić, dipl.ing.građ.; Ovlašteni inženjer građevinarstva

Zamjenici članova Ocjenivačkog suda:
1. prof. Zdenko Cerović
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica predstavnik raspisivača
2. Nikola Fabijanić, dipl.ing.arh., dipl.ing.arh. Ovlašteni arhitekt

Stručni savjetnici:
1. Anđelko Petrinić, Ravnatelj lučke uprave Malinska

Tehnička komisija:
1. Biserka Depikolozvane dipl.ing.građ.
2. Iva Justinić dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja:
1. Iva Šulina, dipl.ing.arh.

Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13 i 143/13 te odlukom Ustavnog suda NN 13/14), u daljnjem tekstu ZJN, ostalim odredbama ZJN koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektne dokumentacije – kompletne i/ili u fazama (za potrebe javne nabave radova) sukladno članku 45.st.4.t.2. ZJN. Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata, te ne obuhvaća vrijednost ugovora. Ugovor o uslugama za izradu projektne dokumentacije će se sklopiti u skladu s Pravilnikom o standardu usluga arhitekata, na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom/autorima prvonagrađenog rada, pod uvjetima da ima dokazane sposobnosti propisane ZJN-om.

Registarski broj natječaja izdan od Hrvatske komore arhitekata je 6-14/MA-UA/NJN

JAVNI NARUČITELJ: OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OCJENJIVAČKI SUD
Malinska, prosinac 2014.