Natjecaj Trznica

GRAD ZADAR
raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA
organizira i provodi
javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

NATJEČAJ
za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja
GRADSKE TRŽNICE U ZADRU


INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja je
GRAD ZADAR,
Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB: 09933651854
kojeg zastupa gradonačelnik Božidar Kalmeta, dipl.ing.
tel: 023/208 040, fax: 023/208 197, e-adresa: graditeljstvo@grad-zadar.hr
Osoba Raspisivača natječaja zadužena za kontakt:
Tea Grašo Genari, struč.spec.oec.
e-adresa: tea.graso@grad-zadar.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je
DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA,
Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000 Zadar, OIB: 61787112557
kojeg zastupa predsjednica Društva Simona Gregorović, dipl.ing.arh.
tel: 023/778 700, fax: 023/778 370, e-adresa: drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com
Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt:
Ana Đinđić, dipl.ing.arh.
e-adresa: ana.dindic@yahoo.com

IZRAĐIVAČI PROGRAMA NATJEČAJA su
doc. Vladimir Kasun, dipl. ing. arh. i Bojan Linardić, dipl. ing. arh.
Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, 10000 Zagreb
OIB: 42061107444
e-adresa: vlado.kasun@gmail.com

EV. BROJ NABAVE: MN 9/16

BROJ OBJAVE U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE: 2016/S 012-0021672

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

PREDMET natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja gradske Tržnice u Zadru u cjelini, a predmet za sklapanje ugovora s Gradom Zadrom je izrada projekta uređenja seljačke tržnice s natkrivanjem (Zona 1) – natječaj je za realizaciju. Zona 2 je anketni dio natječaja.

SVRHA I CILJ natječaja je dobivanje najboljeg idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja gradske Tržnice u Zadru. Podjela područja obuhvata prema cilju natječaja je određena s dvije zone: Zona 1 (za realizaciju) i Zona 2 (anketni dio natječaja).

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata. 
Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

ROKOVI
Početak natječaja je dan objave oglasa, odnosno 30. rujna 2016.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja zaključno sa 14. listopada 2016.godine putem elektroničke pošte (trznica@zda.hr) s naznakom: PITANJA ZA NATJEČAJ – GRADSKA TRŽNICA U ZADRU.

Odgovori će biti objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) i na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zadra (www.zda.hr) 28. listopada 2016.
Rok za predaju natječajnih radova je 29. studenog 2016. do 12,00 sati u pisarnicu Grada Zadra bez obzira na način dostave.

Kompletni natječajni elaborat biti će dostupan u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zadra (www.zda.hr) od 30. rujna 2016. Tekstualni dio natječajnog elaborata (Uvjeti natječaja i tekstualni dio Programa natječaja) objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

NAGRADE
Ocjenjivački sud se obavezuje dodijeliti sljedeće nagrade:
1. Nagrada: 80.000,00 kuna
2. Nagrada: 50.000,00 kuna
3. Nagrada: 30.000,00 kuna
4. Nagrada: 24.000,00 kuna
5. Nagrada: 16.000,00 kuna

Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

OCJENJIVAČKI SUD
Predsjednik:
1. prof. Nikola Popić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Članovi:
2. doc. Ivana Ergić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
3. prof.mr.sc. Emil Šverko, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
4. Matko Segarić, dipl.ing.građ., predstavnik Raspisivača
5. Hrvoje Baranović, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača

Zamjenik:
dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

STRUČNI SAVJETNICI
1. Nenad Rimanić, ing.arh., Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zadru
2. Vlatko Marušić, dipl.oec., T.D. Tržnica Zadar d.o.o.
3. Zrinka Prusac, dipl.ing.agronomije, Nasadi d.o.o.

TEHNIČKA KOMISIJA
1. Marin Bukulin, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
2. Zrinka Vrkić, dipl.ing. arh., predstavnik Provoditelja
3. Simona Gregorović, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

TAJNIK
Ana Đinđić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Kriteriji za ocjenjivanje natječajnih radova
– kvaliteta urbanističko-arhitektonskog koncepta;
– usklađenost rada s programom natječaja;
– usklađenost rada s konzervatorskim uvjetima;
– funkcionalnost, estetske i oblikovne kvalitete predloženog rješenja;
– racionalnost i ekonomičnost rješenja u izvedbi i održavanju;
– inovativnost u pristupu rješavanja zadatka;
– kvaliteta rješenja natkrivanja seljačke tržnice, dizajn prodajne klupe – banka.
Planirana okvirna vrijednost uređenja gradske Tržnice za područje Zone 1 (projekt uređenja seljačke tržnice s natkrivanjem) iznosi 8.841.000,00 kuna (bez PDV-a, s uređenjem okoliša i opremom), tj. 7.000,00 kn/m².

Procijenjena vrijednost nabave daljnje projektno-tehničke dokumentacije koja se temelji na procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Zonu 1 (projekt uređenja seljačke tržnice s natkrivanjem) iznosi 486.255,00 kuna (bez PDV-a) bez uređenja partera ulica uz Zonu 1.

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45., st.4., t.2. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH). Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja uklju uje: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, sve elaborate, troškovnike te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola i za izvedbu građevinsko obrtničkih radova za područje Zone 1 (projekt uređenja seljačke tržnice s natkrivanjem).

Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata (”Narodne novine”, br. 85/14) ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi.
Registarski broj natječaja kojeg izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata je 31-16/ZD-UA/NJN.

N