SVEUČILIŠTE U ZADRU raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA organizira i provodi
arhitektonski javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju

NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja prostora vojarne Franka Lisice – Novi kampus:
1. Zgrada fakulteta i studentski dormitorij
2. Studentska menza i studentski paviljoni


RASPISIVAČ natječaja je
SVEUČILIŠTE U ZADRU, Ulica Mihovila Pavlinovića 1, Zadar; OIB: 10839679016
Kojeg zastupa rektor, Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić; Ulica Mihovila Pavlinovića 1, Zadar, rektorat@unizd.hr
tel: +385 23 200 501, +385 23 200 580, fax: +385 23 200 605, +385 23 316 882; info@unizd.hrelvis.glavan@unizd.hr
www.unizd.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je 
DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA (ZDA), Kraljskog Dalmatina 2, 23000 Zadar, OIB: 61787112557
kojeg zastupa predsjednik Društva Darko Anton Franceschi, dipl.ing.arh. Kraljskog Dalmatina 2, Zadar
tel. +385 23 778 700, fax. +385 23 778 370; drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com.
Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt: Simona Gregorović, dipl.ing.arh.
e-pošta: simonagregorovic@gmail.com

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je
KUBIK PLUS D.O.O., Slovenski Trg 3, Sisak ; OIB: 43701998991
Boris Iharoš dipl.ing.arh.;mr.sc; e-pošta: biharos@kubikplus.hr; tel: 044/537-732

EV. BROJ  NABAVE: VV-3/2015

BROJ OBJAVE U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE: 2015/S 012-0021890

Natječaj se provodi na Hrvatskom jeziku.

SVRHA I CILJ Natječaja je prikupljanje kvalitetnih i stručno izrađenih idejnih arhitektonskih rješenja za realizaciju budućih zgrada predviđenih ovim natječajem te odabir najboljeg rješenja koje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje potrebne projektne dokumentacije.

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata. U natječaju ne smiju sudjelovati osobe, koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.

ROKOVI
Početak natječaja je dan objave oglasa, odnosno 03. lipnja 2015.
Posjet lokaciji sa stručnim vodstvom 13. lipnja 2015. u 10:00 (neobavezno)
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja zaključno sa 23. lipnja 2015.
Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu drustvo.arhitekata.zadra@gmail.comdo ponedjeljka, 23.06.2015. s naznakom: PITANJA ZA NATJEČAJ – NOVI KAMPUS.
Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zadra (www.zda.hr) najkasnije do 01.07.2015.
Rok za predaju natječajnih radova je 10. kolovoza 2015. do 14:00h, bez obzira na način dostave.

Kompletni natječajni elaborat (Uvjeti natječaja i Program za provedbu natječaja) Naručitelj stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama (EOJN) i na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zadra (www.zda.hr) od 03. lipnja 2015.g. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu podlogu i u analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom.

NAGRADE
Ukoliko do roka predaje prispije najmanje sedam (7) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja,
Ocjenjivački sud se obavezuje dodijeliti slijedeće nagrade:

1. Nagrada: 160.000,00 kuna
2. Nagrada: 105.000,00 kuna
3. Nagrada: 70.000,00 kuna
4. Nagrada: 50.000,00 kuna
5. Nagrada: 35.000,00 kuna

OCJENJIVAČKI SUD

Predsjednik:
1. prof.mr.sc. Emil Šverko dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, predstavnik Provoditelja

Članovi:
2. prof.dr.sc.dr.h.c. Ante Uglešić, predstavnik Naručitelja
3. prof.dr.sc. Dijana Vican, predstavnik Naručitelja
4. prof.mr.sc. Boris Koružnjak dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
5. prof, Tonči Žarnić dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Zamjenik:
Nives Kozulić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

STRUČNI SAVJETNICI
• Dario Markanović dipl.ing.građ.
• mr.sc. Boris Iharoš dipl.ing.arh.

TEHNIČKO POVJERENSTVO
1. Domagoj Diklić mag.ing.arh., predstavnik Provoditelja
2. Luka Nekić mag.ing.arh., predstavnik Provoditelja

TAJNIK
• Simona Gregorović, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Kriteriji za ocjenjivanje natječajnih radova
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati: zadovoljenje programskih smjernica, primjerenost prostornog koncepta, prostornu i oblikovnu kvalitetu rješenja, uspješnost funkcionalnog rješenja, racionalnost i ekonomičnost te koncept energetske održivosti rješenja

Natječaj se provodi u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, te odlukom Ustavnog suda NN 13/14 u daljnjem tekstu ZJN), ostalim odredbama ZJN koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

Registarski broj natječaja kojeg izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata je 15-15/ZD-A/NJN

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

Tekstualni dio – Uvjeti natječaja, Tablice površine za provedbu natječaja (.zip, 0,75 MB)

Tekstualni dio – Program za provedbu natječaja (.zip, 46,6 MB)

Grafički dio – Geodetska podloga (.zip, 65,2 MB)

Grafički dio – Izvadak iz prostorno planske dokumentacije (.zip, 9,8 MB)

Grafički dio – Snimak postojećeg stanja, Fotografije (.rar, 404,0 MB)