GRAD KOPRIVNICA
raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)
provodi

Urbanističko – arhitektonski
Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni
PROJEKTNI NATJEČAJ
za izradu idejnog rješenja:

REKONSTRUKCIJA SREDIŠNJIH TRGOVA U KOPRIVNICI

CPV: 71200000-0

Oznaka iz Plana nabave raspisivača natječaja: 22/19 JN-MV
Predmet nabave: Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za rekonstrukciju središnjih trgova u Koprivnici 
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 79-19/KC-I/NJN

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA

Urbanističko – arhitektonski, javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni projektni natječaj za izradu idejnog rješenja: Rekonstrukcija središnjih trgova u Koprivnici.

RASPISIVAČ I INVESTITOR

Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica, OIB: 62112914641, Internetska adresa: http:// www.koprivnica.hr ; telefon: 048 279 555; email:grad.koprivnica@koprivnica.hr; kojeg zastupa gradonačelnik Grada Koprivnice Mišel Jakšić, dipl.oec.; kontakt: Nino Štubljak, +385 48 279 532,nino.stubljak@koprivnica.hr

PROVODITELJ

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon:   +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA

Valentina Fištrek, ovlaštena arhitektica, +385913693263, valentina.fistrek@zg.t-com.hr,
Maja Kireta, ovlaštena arhitektica, +38598791090, maja.kireta77@gmail.com, Tome Masaryka 21, 42000 Varaždin
Prof. Hrvoje Njirić , ovlašteni arhitekt, info@njiric.com

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA

Naručitelj, Grad Koprivnica, želi urediti središnje gradske trgove, odnosno cjelinu koja se sastoji od Zrinskog trga i dijela Trga bana Josipa Jelačića površine P = 13580m2 te kroz anketni dio natječaja ispitati mogućnosti uređenja dijela kontaktne zone, odnosno Nemčićevu ulicu, dio Trga bana Josipa Jelačića i dio Florijanskog trga. Zbog velike površine trga godinama se odgađalo integralno uređenje, a parcijalne intervencije u prostoru i parcijalna rješenja nisu bila prihvatljiva.  Grad Koprivnica pristupa uređenju glavnog gradskog trga transparentno i integralno te u skladu s time raspisuje urbanističko arhitektonski natječaj, kao i temeljem odredaba Generalnog urbanističkog plana Koprivnice.

Predmet natječaja u obuhvatu za realizaciju je rekonstrukcija Zrinskog trga i jugozapadnog dijela Trga bana Josipa Jelačića (na k.č. 3077 (dio), 3085/1 (dio), 3086, 3087, 3088, 3089 (dio), 3092 (dio) i 1472/1 (dio) – sve k.o. Koprivnica).

U anketnom dijelu je rekonstrukcija sjeveroistočnog dijela Trga bana Josipa Jelačića, Ulica Antuna Nemčića te dio Florijanskog trga (na k.č. 3077 (dio), 3081 (dio), 3084, 3085/1 (dio), 3089 (dio) – sve k.o. Koprivnica).

Svi navedeni prostori međusobno su povezani i čine cjelinu.

Cilj provedbe urbanističko – arhitektonskog natječaja je dobivanje kvalitetnog i cjelovitog urbanističko arhitektonskog rješenja rekonstrukcije središnjih trgova u Koprivnici, uz uvažavanje suvremenih potreba korisnika, građana i turista, uz usklađivanje s povijesnom urbanističko – arhitektonskom strukturom trga.  

Kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje, pozivaju se arhitekti i umjetnici da promisle o obuhvatu koji je predmet natječaja i daju mu reprezentativnu vrijednost. Sve u skladu s dostupnim budžetom za realizaciju. Ovaj natječajni zadatak propisuje suvremeni izričaj, ekonomičnost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Krajnji cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natječaja.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE

Autori natječajnog rada mogu biti sve fizičke stručne osobe.

Uvjet je da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist ili ovlašteni krajobrazni arhitekt ili dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch.

Kao natjecatelji ili ponuditelji u natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenik člana ocjenjivačkog suda, tajnica natječaja, članica tehničke komisije, izrađivači natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija.

Kao natjecatelj ili ponuditelj u natječaju ne može sudjelovati tvrtka NINA j.d.o.o.; Trg sv. Jurja 1, 48350 Đurđevac; OIB: 11886637988, što uključuje i sve zaposlenike tvrtke.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Alternativna rješenja nisu dozvoljena. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

NATJEČAJNI ELABORAT

Poziv na natječaj i obavijesti o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju.

Natjecateljima će se s Pozivom na projektni natječaj staviti elektronički na raspolaganje Natječajna dokumentacija s dodatnom dokumentacijom – natječajnim programom i prilozima u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama https://eojn.nn.hr.

Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat u digitalnom obliku bez naknade, na javno dostupnoj poveznici (link) s poslužitelja: https://www.dropbox.com/sh/rveiiwu6yqam2ya/AABOfNjzOJp0-w2EXenM5PnAa?dl=0  

OBVEZA POSJETA LOKACIJI

Natjecatelji su dužni o svom trošku posjetiti lokaciju koja je predmet ovog Natječaja, kako bi se upoznali sa postojećim stanjem lokacije te tako za sebe prikupili informacije potrebne za kvalitetnu izradu idejnog rješenja. Obilazak je moguć svakog radnog dana u razdoblju od objave do roka za predaju natječajnog rada, uz obaveznu prethodnu najavu predstavniku Grada Koprivnice (Nino Štubljak, +385 48 279 532, nino.stubljak@koprivnica.hr). Nakon posjete, Natjecatelj će od predstavnika Grada dobiti potvrdu o obavljenom obilasku lokacije.

Posjeta, odnosno potvrda o posjeti je uvjet za sudjelovanje na Natječaju!

Predstavnik Grada Koprivnice dužan je sačuvati anonimnost Natjecatelja do okončanja postupka natječaja.

Smatra se da je uvjet ostvaren ukoliko minimalno jedan član autorskog tima priloži potvrdu o posjeti.

ROKOVI

Početak natječaja: 03.07.2019. (srijeda)

Postavljanje pitanja natjecatelja vezana uz Program i Uvjete natječaja: 02.8.2019. (petak)

Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: natjecajkoprivnica@gmail.com

Postavljanje pitanja natjecatelja vezana uz proces javne nabave moguće je tijekom čitavog perioda od početka natječaja do predaje radova.

Rok za davanje odgovora na pitanja vezana uz Program i Uvjete natječaja : 16.08.2019. (petak).

Pisani odgovori bit će objavljeni na https://eojn.nn.hr i www.davz.hr i dostavljeni svima koji su poslali pitanja elektroničkom poštom.

Rok, način i vrijeme predaje natječajnih radova: 04.10.2019. (petak) do 14:00h bez obzira na način dostave

Predaja natječajnih radova i adresa za slanje istih je: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica ( PISARNICA – prizemlje soba 3) s naznakom „URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKI NATJEČAJ ZA REKONSTRUKCIJU SREDIŠNJIH TRGOVA U KOPRIVNICI – NE OTVARAJ – natječajni rad“.

Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime pošiljatelja i/li nalijepljena povratnica s imenom pošiljatelja.

Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime prezime, naziv i adresu koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj“ ne smije u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada, niti upućivati na autora natječajnog rada. Svaki takav rad će se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

ČLANOVI I ZAMJENICA ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA, TAJNICA I STRUČNI SAVJETNIK

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) člana:

Predsjednik ocjenjivačkog suda

1.Prof. Hrvoje Njirić, dipl.ing.arh.; ovlašteni arhitekt

Članovi ocjenjivačkog suda

2.Ivan Pal, predsjednik Gradskog vijeća Grada Koprivnice

3.Robert Čimin, dipl. arheolog, ravnatelj Muzeja grada Koprivnice

4.Izv.prof.art. Vanja Ilić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

5.Dr. sc. Ana Šverko, dipl.ing.arh.

Zamjenica člana ocjenjivačkog suda

6.Darinka Brakus, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Tehnička komisija

Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Tajnica natječaja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Stručni savjetnik

Milan Pezelj, dipl.ing.arh., pročelnik Konzervatorskog odjela u Bjelovaru

NAGRADE

Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

Nagrade prema redoslijedu      Broj nagrada                    Neto iznos

1. nagrada                                          1                         84.000,00kn

2. nagrada                                          1                          52.500,00kn

3. nagrada                                          1                          31.500,00kn

4. nagrada                                          1                          25.200,00kn

5. nagrada                                          1                          16.800,00kn

Ako pristigne manje od 5 radova, nagradni fond će se proporcionalno smanjiti, sve prema uvjetima natječaja.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Natječajni radovi moraju biti usklađeni s Elaboratom natječaja.

Isključit će se radovi:

 • Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima
 • Koji ne sadrže priloge navedene ovim uvjetima
 • Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima
 • Koji nisu predani u zapečaćenom omotu

Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:

 • Prostorni koncept u odnosu na širi i uži kontekst
 • Prostorna i oblikovna kvaliteta
 • Argumentirana funkcionalnost rješenja
 • Suvremenost izričaja
 • Racionalnost i ekonomičnost rješenja
 • Stupanj i iscrpnost odgovora na sva pitanja postavljena programom
 • Stupanj cijenovne argumentacije
 • Uvjerljivost produkt-dizajna
 • Jednostavnost i ekonomičnost održavanja
 • Provedivost

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE

Ukupna vrijednost investicije dijela za realizaciju iznosi 8.000.000,00 bez PDV-a. Ovaj iznos uključuje sve troškove uređenja zone obuhvata za realizaciju, uključivo uređenje partera (opločenje i biljni materijal), javne i ambijentalne rasvjete, odvodnje oborinske vode, te troškove urbane opreme i implementaciju „smart city“ rješenja, kao i produkt dizajn urbane opreme.

Vrijednost investicije ne obuhvaća anketni dio idejnog rješenja – sjeveroistočni dio Trga bana Josipa Jelačića, Ulica Antuna Nemčića i dio Florijanskog trga.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST UGOVORA O USLUGAMA ZA IZRADU PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE DIJELA ZA REALIZACIJU, UKLJUČUJUĆI PRODUKT DIZAJN TRAŽENE OPREME: 750.000,00 kn + PDV; te obuhvaća glavne i izvedbene projekte svih struka sa troškovnicima za nabavu radova kako je navedeno u prethodnom stavku, u skladu s Pravilnikom o standardu usluga arhitekata, Hrvatske komore arhitekata.

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 960.000,00 kn (bez PDV-a).

Procijenjena vrijednost javne nabave temelji se na ukupnom iznosu nagradnog fonda 210.000,00 kuna neto; te vrijednost usluge izrade projektno tehničke dokumentacije u iznosu do 750.000,00 kn (bez PDV-a).

OSTALI NAVODI

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.

Natječaj je objavljen u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), „Zakona o javnoj nabavi“ (NN 120/16) i „Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima nabave“ (NN 65/17), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

Izvor: DAV