Udruga TIGAR 90/91

raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)

provodi

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju

P R O J E K T N I    N A T J E Č A J

za izradu idejnog rješenja uređenja, likovnog postava i opremanja

Spomen sobe poginulih i nestalih „Tigrova“ u Domovinskom ratu

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 94-20/SN-L/N

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Udruga TIGAR 90 / 91 Rakitje, Stari Hrast 55. Rakitje, 10347 Bestovje, OIB: 06248184777, telefon: +38516055969, e-mail: tigarrakitje@gmail.com, internetska adresa: http://www.tigar-rakitje.hr

odgovorna osoba: Petar Bajan

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je Društvo arhitekata Zagreba (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, koje zastupa predsjednik Tihomil Matković, dipl.ing.arh., OIB: 87490332083, telefon: +385 1 4816 151, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr, internetska adresa: www.d-a-z.hr

odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog rješenja uređenja, likovnog postava i opremanja Spomen sobe poginulih i nestalih Tigrova u Domovinskom ratu – SPOMEN SOBA „TIGROVA“.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:

Osnovni cilj javnog natječaja je dobiti najbolje idejno rješenja uređenja, likovnog postava i opremanja Spomen sobe poginulih i nestalih „Tigrova“ u Domovinskom ratu – SPOMEN SOBA „TIGROVA“ koji će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno vrednovati razvojni put „Tigrova“ kroz spomeničku instalaciju (postav, uređenje i opremanje) Spomen sobe „Tigrova“ u za to natječajnim programom predviđenom prostoru Spomen doma „Tigrova“, površine 72 m2.

Posebni ciljevi su slijedeći:

– optimalno iskorištenje predviđenog prostora;

– uspostava kvalitetnog odnosa postava, uređenja i opremanja s postojećom zgradom;

– oblikovanje i opremanje u skladu s propozicijama i programom.

Prvonagrađeno rješenje služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije i opremanje predviđene sobe.

Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

PRAVO SUDJELOVANJA 

Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch., dizajneri dipl. diz., mag. diz. ili studenti arhitekture i dizajna.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Natječajni elaboratraspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreba (DAZ): www.d-a-z.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici:

https://www.dropbox.com/sh/21zqtwg4h8l4p7o/AACoAH2kbUOM6FTsN0XJl_TDa?dl=0

Izrađivači natječajnog programa:

Prof. Mladen Jošić, ovlašteni arhitekt (770)

MinjaJošić, dipl.ing.arh. 

Mail: minjajosic@gmail.com

Tel.: +385 1 3833 423

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 01.07.2020. godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 10.7.2020. godine. Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@d-a-z.hr.

Pisani odgovori bit će objavljeni na www.d-a-z.hr do 17.7.2020. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 17.9.2020. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Zagreb (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

OCJENJIVAČKI SUD

Članovi OS-a:

1. Robert Križnjak, dipling.arh. , predsjednik

2. Ivica Matošević, predstavnik naručitelja

3. Kora Demel Zadro, dipl.ing.arh.

ZamjeniK članova OS-a:

Ervin MIhelj, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija:

Asmir Junuzović, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja:

doc.dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh.

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 27.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada      Broj nagrada           Neto iznos                  Bruto iznos

1. nagrada                    1               13.500,00 kn           18,905.07 kn

2. nagrada                    1               8.100,00 kn            11,343.04 kn

3. nagrada                    1             5.400,00 kn              7,562.03kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Zadatak je da natjecatelji predlože optimalno rješenje u pogledu funkcionalnosti i oblikovanja postava vodeći računa o veličini žrtve i cijeni kojom je plaćena hrvatska sloboda i neovisnost, kao i ekonomičnosti u pogledu održavanja u uporabi.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:

– poštivanje uvjeta natječaja;

– poštivanje korištenja obaveznog dijela izložbenog materijala;

– dostojanstvenost ponuđene koncepcije uređenja prostora.

– inovativnost ponuđene koncepcije;

– privlačnost ponuđene koncepcije;

– privlačnost upotrijebljenog dodatnog izložbenog materijala.

Svi natječajni radovi moraju udovoljavati Programu i Općim uvjetima natječaja.

Natječaj se provodi u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 109.885,17 kuna bez PDV-a. Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izradu idejno rješenja uređenja, likovnog postava i opremanja sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi do 980.000,00 kuna (bez PDV-a).

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.