Grad Zagreb raspisuje, a Društvo arhitekata zagreba provodi Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog rješenja Tematskog parka „Hrvatska u malom“

temeljem objavljene Objave – Obavijesti o projektnom natječaju / javnoj nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave www.nn.hr, dana 01.07.2019., DAZ objavljuje natječaj:

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 2949-2019-EVVRegistarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 78-19/ZG-IAU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail:  natjecaji@d-a-z.hr , www.d-a-z.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković , dipl.ing.arh., predsjednik DAZ-a

VRSTA NATJEČAJA

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, II stupnja složenosti za izradu arhitektonsko–urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja tematskog parka „Hrvatska u malom“.

PREDMET NATJEČAJA

Izrada arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja tematskog parka „Hrvatska u malom“. Zona 1, površine 4,2 ha, dio obuhvata za realizaciju, područje je unutar kojega se planira ustrojstvo tematskog parka, izgradnja centra za posjetitelje i podzemne garaže. Zona 2, površine 6,4 ha, anketni je dio obuhvata unutar kojeg je potrebno ispitati mogućnosti faznog širenja vanjskih eksponata tematskog parka te zone rekreacije.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA

Cilj provedbe ovog arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog natječaja je dobivanje funkcionalno i oblikovno najboljeg rješenja novog tematskog parka „Hrvatska u malom“ s centrom za posjetitelje. Dio obuhvata za realizaciju (zona 1) i anketni dio obuhvata (zona 2) su cjeline Parka Novi Zagreb te kao takvi moraju se promišljati u širem kontekstu, kao dio funkcionirajućeg sustava tematskih i javnih parkova.

Od pristiglih natječajnih rješenja očekuje se:

 • kvalitetno rješenje prostora centra za posjetitelje s novom gradnjom visokih estetskih značajki uklopljenom u zatečeni i novoprojektirani krajolik koji će zadovoljavajuće udomiti različite eksponate tradicijske graditeljske baštine
 • inovativno i domišljato prožimanje tradicijskih i suvremenih elemenata i tehnologija koje će prepoznati i u kojima će uživati posjetitelji različitih dobnih skupina
 • fleksibilan prijedlog rješenja postava na otvorenom koje će se u drugoj fazi izvedbe moći proširiti na širi, anketni dio obuhvata
 • promišljeno krajobrazno rješenje sa zatečenim te novim, autohtonim biljnim vrstama koji će pridonijeti što realnijem prikazu ambijenata pojedinih regija
 • idejno rješenje oblikovanja urbane opreme.

Kvalitetnim projektnim rješenjem treba funkcionalno i oblikovno povezati vanjski i unutarnji prostor centra za posjetitelje i osigurati maksimalnu fleksibilnost izložbenih prostora. Posebnu pozornost obratiti na istovremeno korištenje objekta od strane korisnika raznih dobnih skupina i dinamiku korištenja centra za posjetitelje, za koji se pretpostavlja da će biti najposjećeniji za vrijeme vikenda i školskih praznika. Također, pozornost obratiti na osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Novi tematski park trebao bi generirati daljnji razvoj novozagrebačkih parkova i aktivirati ovo područje na turističkoj karti grada, postati novi marker i element prepoznavanja.

Temeljem nagrađenog prvoplasiranog rada naručit će se potrebna projektna dokumentacija s ciljem realizacije zahvata u zoni 1. Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada. 

PRAVO SUDJELOVANJA

Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, ovlašteni krajobrazni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch., dipl. ing. ur. kraj. i mag. Ing. prosp. arch ili studenti arhitekture i krajobrazne arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao natjecatelji sudjelovati u natječaju. 

Natječajni elaborat

Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreba (DAZ): www.d-a-z.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.dropbox.com/sh/rlfc63sn5eox32h/AADz2JZ4uqzqFs8dFbeG8Ga8a?dl=0  

Izrađivač natječajnog programa: 
mr.sc. ALAN BRAUN, dipl.ing.arh.
Sveučilište u Zagrebu | Arhitektonski fakultet | Zavod za graditeljsko naslijeđe
KAČIĆEVA 26, ZAGREB

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je – 04. 07. 2019.  godine. 
Obilazak lokacije u petak –  12.07.2019. godine.
Okupljanje ispred  Graditeljsko tehničke škole u Novom Zagrebu. Početak obilaska u 11:00.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 19.07.2019. godine.
Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@d-a-z.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.d-a-z.hr do 26.07.2019. godine.
Rok predaje natječajnih radova je 29.10.2019. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Zagreba (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.
Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 29.11.2019. godine.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljena svim natjecateljima putem e-maila, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda.
Izložba natječajnih radova održat će se u roku od 30 dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda. O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem e-maila.
Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od dana završetka izložbe, nakon kojeg roka raspisivač i provoditelj ne odgovaraju za radove. 

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od sedam (7) članova:

Ocjenjivački sud:
1. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, dipl. ing. arh., predsjednik ocjenjivačkog suda
2. Jadranka Veselić Bruvo, dipl. ing. arh., dopredsjednica ocjenjivačkog suda
3. mr. sc. Alan Braun, v. pred.; dipl. ing. arh.
4. dr. sc. Dražen Arbutina, prof. v. šk.; dipl. ing. arh.
5. mr.sc. Renata Margaretić Urlić, dipl. pov. umj.
6. Sanja Jerković, dipl. ing. arh.
7. Davor Trupković, dipl. ing. arh.
Zamjenici:
1.  Tomislav Dumančić, dipl. ing. arh.
2.  dr.sc. Zvjezdana Antoš, prof. pov. i etnol.

Stručna savjetnica:
prof. dr. sc. Branka Aničić, dipl. ing. agr.; savjetnica za krajobraznu arhitekturu 
Tehnička komisija: 
1. Jasmina Sirovec Vanić, dipl. ing. arh.
2. Nikica Ličina, dipl. ing. arh.,
Tajnik natječaja:
Tihomil Matković, dipl.ing.arh.

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 285.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada                  Broj nagrada                Neto iznos        *Bruto iznos 
Prva nagrada                   1                           114.000,00        159.600,00
Druga nagrada                1                             71.250,00          99.750,00
Treća nagrada                 1                             42.750,00          59.850,00
Četvrta nagrada               1                             34.200,00          47.880,00
Peta nagrada                   1                             22.800,00          31.920,00
 

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV. Raspisivač će nagrade natjecateljima i naknade radnim tijelima isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno: 
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja, 
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja, 
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja, 
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Zadatak je da natjecatelji predlože optimalno arhitektonsko-urbanističko i krajobrazno rješenje u pogledu funkcionalnosti, izgrađenosti, visine i oblikovanja građevine vodeći računa o okolnoj izgradnji.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:

 • zadovoljenje prostornog programa;- kvalitetno prostorno
 • oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst;
 • funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
 • prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
 • kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju;
 • uspješnost muzeološkog koncepta, konteksta/odnosa i prezentacije fenomena;
 • ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2,  člancima 327., 328., 329., 330 i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016,  koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, a sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju Zone 1, koja obuhvaća tematski park, centar za posjetitelje i podzemnu garažu, i iznosi ukupno 3.416.106,50  kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

 • nagradni fond u iznosu od 285.000,00 kuna neto, odnosno 399.000,00kuna bruto bez PDV-a, 
 • naknada radnim tijelima u iznosu od 79.800,00 kuna, odnosno 117.106,50 kuna bruto bez PDV-a,
 • projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 2.900.000,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju za izgradnju Zone 1, koja obuhvaća tematski park, centar za posjetitelje i podzemnu garažu sukladno pozitivnim propisima. 

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije Zone 1 i Zone 2 iznosi 57.000.000,00 kuna (bez PDV-a), pri čemu planirana okvirna vrijednost (bez PDV-a) izgradnje centra za posjetitelje iznosi 5.300,00 kn/m2 bruto, a podzemne garaže 2.500,00 kn/m2 bruto.

Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Izvor: DAZ