OGLAS O RASPISU PROJEKTNOG NATJEČAJA

I STUPNJA SLOŽENOSTI, OPĆI, ZA REALIZACIJU, JEDNOSTUPANJSKI, ANONIMNI
J A V N I N A T J E Č A J

Za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja INTERPRETACIJSKOG CENTRA SEGESTIKA – SISCIA
Evidencijski broj nabave Raspisivača natječaja 06/18-7J
Arhitektonske i srodne usluge- projektna dokumentacija-prijava projekta CPV-71230000-9
Registracijski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata 65-18/SK-UA/NJN

RASPISIVAČ I NARUČITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Raspisivač)

Grad Sisak,Rimska 26, 44 000 Sisak
OIB: 08686015790
MB: 02553040
Tel: +385 44 510 110
Faks: +385 44 510 166
Internetska adresa: www.sisak.hr
E-mail: gradonacelnica@sisak.hr
Odgovorna osoba: gradonačelnica Kristina Ikić Baniček

ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA (u daljnjem tekstu: Provoditelj)
Studio A d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb
OIB: 75866788318
Tel: +385 1 455 11 44
Mob: +385 98 298 386
E-mail: nenad.kondza@gin.hr
Odgovorna osoba Provoditelja: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA
GRAD SISAK
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Rimska 26, 44000 Sisak , OIB 08686015790
Autor: Andrea Zlonoga, mag.ing.arch. , e-mail: andrea.zlonoga@sisak.hr

VRSTA NATJEČAJA

Javni, opći, za realizaciju, I stupnja složenosti, jednostupanjski, anonimni za izradu idejnog
urbanističko-arhitektonskog rješenja Interpretacijskog centra Segestika – Siscia.

PREDMET NATJEČAJA
Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Interpretacijskog centra Segestika – Siscia.

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
Analizirajući prostorne mogućnosti i prostorna ograničenja predviđene lokacije, dobiti funkcionalno i oblikovno vrijedno rješenje za realizaciju planiranih sadržaja Interpretacijskog centra Segestika – Siscia. Cilj provedbe javnog natječaja je dobivanje funkcionalno i oblikovno kvalitetnog i najboljeg urbanističkog i arhitektonskog rješenja Interpretacijskog centra Segestika – Siscia.
Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i
rekonstrukciju zgrade Interpretacijskog centra Segestika – Siscia.
Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s Ponuditeljem kojeg je predložio Natjecatelj prvonagrađenog rada.

PRAVO SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne ili fizičke osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Natjecatelj ima pravo sudjelovanja, ako u svojstvu autora ima jednu ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost Natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora Natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist upisan u imenik Hrvatske komore arhitekata. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti,dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.
Natjecatelj može za izradu Natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom
području, ali se oni ne smatraju autorima Natječajnog rada.

Svaki od Natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od Natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati Natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi Tehničke komisije, izrađivač Natječajnog elaborata, stručni savjetnici izrađivača Natječajnog elaborata kao i njihovi bliski srodnici i suradnici iz uže radne skupine uključivo njihov bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi neposredno nadređeni i suradnici. Osobe koje bi zbog svog sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost Natjecatelja ne mogu kao Natjecatelji sudjelovati u natječaju.

OGLAS O NATJEČAJU
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podaci o natječaju stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, prema sljedećem: Poziv na natječaj i Natječajni elaborat, objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama (EOJN) te na sljedećoj poveznici: https://studio.gin.hr/index.php/s/XifAxoJxuqE51jI
Bez odgode, isti dan, a nakon objave u EOJN, Poziv na natječaj i Natječajni elaborat objavit će se na mrežnim stranicama Raspisivača, www.sisak.hr. Obavijest o raspisu natječaja bit će dostavljena dnevnom tisku (Večernji list) te Hrvatskoj komori arhitekata, Udruženju hrvatskih arhitekata, Društvu arhitekata Zagreba.

ROKOVI NATJEČAJA
Datum početka natječaja je 06. rujan 2018.godine.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 17. rujna 2018. godine. Pitanja se dostavljaju Provoditelju putem elektronske pošte : segestika.siscia@gmail.com isključivo u pisanoj formi.
Pisani odgovori na pitanja iz ove točke bit će objavljeni do 25. rujna 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), na mrežnim stranicama Grada Siska www.sisak.hr
te na sljedećoj poveznici: https://studio.gin.hr/index.php/s/XifAxoJxuqE51jI

Rok predaje Natječajnih radova je 19. listopada 2018. godine do 14.00 sati bez obzira na način dostave na adresi: Studio A d.o.o., Zagreb, Tuškanova 41, s napomenom ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu natječajnih radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova.

Članovi ocjenjivačkog suda:
Nenad Kondža, dipl. ing. arh., – predstavnik Provoditelja
Tomislav Petrinec, dipl. ing. arh.,- predstavnik Raspisivača
Vlatko Čakširan, – predstavnik Raspisivača
Domagoj Vuković, dipl. ing. arh., – predstavnik Raspisivača
Andrea Zlonoga, dipl. ing. arh., – predstavnik Raspisivača

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
Željko Mateković,dipl.ing.građ., – predstavnik Raspisivača

Tehnička komisija:
Ivica Jandrić, dipl. ing. arh.
Josip Sabolić, dipl.ing.arh.
Stručni savjetnici:
Ivana Miletić Čakširan, Konzervatorski odjel u Sisku
Domagoj Orlić, dipl.ing.prom, Grad Sisak
Maja del Vechio, dipl.iur., Grad Sisak
Tajnica natječaja:
Andrea Vukojić, dipl. ing. arh.

NAGRADE
Određuje se ukupni iznos nagradnog fonda od 120.000,00 kuna neto.
Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade:

Nagrada
Neto iznos
Bruto iznos
1. Nagrada
48.000,00
72.000,00
2. nagrada
36.000,00
54.000,00
3. nagrada
24.000,00
36.000,00
4. nagrada
12.000,00
18.000,00

Bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ako se isplata vrši temeljem ugovora
o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno
radovi:
a) predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja
b) koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja
c) čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja
d) koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja

Pored usklađenosti rada s Uvjetima Natječaja (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga) pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će se voditi sljedećim kriterijima:

– prostorno-funkcionalna kvaliteta rješenja
– funkcionalno-estetska kvaliteta arhitektonskog rješenja
– ocjena posebnosti natječajnog rada
– funkcionalnost, ekonomičnost i fleksibilnost rješenja u izvedbi i uporabi
– način postupanja sa zatečenim stanjem te odnos prema okolnom prostoru
– provedivost sukladno Natječajnom zadatku

Natječaj se provodi u skladu s poglavljem 2., člancima 327., 328., 329., 330. i 331. (Pravila o organiziranju projektnih natječaja i odabiru sudionika) ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016 koje se primjenjuju na natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ako iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave u iznosu od od 1.318.500,00 kn (bez PDV-a) temelji se na ukupnomiznosu nagradnog fonda kao i naknadama i izradi projektno-tehničke dokumentacije.

– nagradni fond u iznosu od 120.000,00 kuna neto, odnosno 180.000,00 kuna bruto bez PDV-a,- naknada radnim tijelima u iznosu od 86.400,00 kuna, odnosno 138.500,00 kuna bruto bez PDV-a.

Vrijednost usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije za koju se namjerava sklopiti ugovor, natemelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak1. ZJN 2016, s ovlaštenom osobom za projektiranje prvonagrađenog rada koja ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016i u skladu s Pravilnikom ostandardu usluga Hrvatske komore arhitekata u iznosu do najviše1.000.000,00 kn neto (bez PDV-a).Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu projekata potrebnih zarekonstrukciju zgrade, opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima.Planirana vrijednost investicije iznosi 11.500.000,00 kn (bez PDV-a), 6.000,00kn/m2.

Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

* Natječajna dokumentacija