Sukladno održanom sastanku s Upravnim odjelom za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra dana 7. veljače 2022., kao i prethodnim nastojanjima za ostvarivanjem intenzivnije suradnje s Gradom Zadrom u vidu stručne podrške pri izradi prostorno-planske dokumentacije Grada Zadra, formira se suradnička platforma za participativno planiranje čiji će dionici biti ZDA, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra, Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije te druge osobe ili stručnjaci koje će ZDA po potrebi uključiti.

Povodom toga ZDA osniva radno tijelo pod nazivom Odbor za urbanizam ZDA.

Odbor će biti operativni dio Društva arhitekata Zadra u spomenutoj suradničkoj platformi. Odbor će pravodobno izvješćima informirati sve dionike uključene u suradničku platformu, ali i stručnu i opću javnost putem objava u medijima ili službenih internet stranica ZDA u svrhu transparentnosti participativnog procesa planiranja.

Zadaća Odbora biti će kroz spektar djelatnosti ZDA organizirati potrebne aktivnosti poput tribina, predavanja, prezentacija i sl. kako bi se svi uključeni u platformu informirali o procesu, stekla nova saznanja o iskustvima sličnih gradova, prikupila potrebna saznanja o „stvarnom stanju na terenu“, formirala kritična masa prijedloga, kritika i primjedbi na prostorno-plansku dokumentaciju Grada Zadra i sl.

Odbor za urbanizam će u prvom kvartalu 2022. godine izraditi cjeloviti dokument s prijedlozima za 5. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Zadra, a nakon toga će izraditi i cjeloviti dokument sa prijedlozima za integralno unaprjeđenje prostorno-planske dokumentacije Grada Zadra. Dokumenti će se izraditi s ciljem kvalitetnije provedbe prostorno-planske dokumentacije i s naglaskom na pravovremeno i participativno uključivanje stručne javnosti u procese izrade prostorno-planske dokumentacije, a sve na temelju dosadašnjih iskustava i pozitivnih europskih praksi.

Dokumente koje izrađuje Odbor će temeljiti na svojim saznanjima i iskustvima, ali i na saznanjima i iskustvima prikupljenima od svih drugih članova ZDA.

Odbor bi trebao biti i sudionik koordinacija između nositelja izrade prostorno-planske dokumentacije i izrađivača.

Upravni odbor će sastaviti i donijeti Poslovnik o radu Odbora za urbanizam, koji će se pri sljedećim izmjenama Statuta i Poslovnika integrirati u iste.

Odbor će činiti 8 članica/ova. Prilikom izglasavanja odluka unutar Odbora, ukoliko je rezultat izglasavanja neizvjestan, deveti glas daje Upravni odbor.

Na temelju pristiglih prijava članova ZDA, Upravni odbor prihvaća sljedeći popis članova Odbora za urbanizam ZDA:

Bogdan Marov

Ovlašteni je arhitekt urbanist sa licencom Ministarstva kulture za rad na nepokretnim kulturnim dobrima. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. S ukupno 37 godina radnog iskustva u praksi, od kojih 20 godina zajedno s arhitekticom Renatom Čobrnić u arhitektonskom uredu Rene, radio je na dvadesetak prostornih planova (PPU, UPU, DPU), na petnaestak prostorno programskih studija te desetak izvedenih projekata javnih građevina i javnih prostora.

Maja Žuvanić

Ovlaštena arhitektica s ukupno 19 godina radnog iskustva u praksi. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao projektant-suradnik radila je u Uredu ovlaštene arhitektice Ive Domanovac Budija u Zadru, a potom u vlastitoj praksi u uredu Optima. Kroz svoj rad prvenstveno se bavi arhitektonskim projektiranjem građevina širokog spektra namjena s manjim izletima u prostorno-planersku domenu (DPU).

Ivan Kujundžić

Ovlašteni je arhitekt s licencom Ministarstva kulture za rad na nepokretnim kulturnim dobrima. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U svojih 20 godina radnog iskustva u uredu Marinaprojekt sudjelovao je u izradi niza prostorno-planskih dokumenata (prostorno-programske studije, DPU, arhitektonsko-urbanistički projekti javnih prostora) te mnogobrojnih arhitektonskih projekata građevina širokog spektra namjena. Od 2020. godine vodi arhitektonski ured Marina projekt 2020 zajedno s arhitektom akademikom Nikolom Bašićem i arhitektom Zvonimirom Bušićem.

Roko Košta

Diplomirani arhitekt koji je svoj studij završio na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U projektantskom uredu D&Z od 2012. godine do danas sudjeluje u izradi brojne prostorno-planske dokumentacije (UPU, DPU).

Kristina Eleršek

Diplomirana arhitektica sa položenim stručnim ispitom za sudionika u gradnji, koja je svoj studij završila na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. Nakon završetka studija, od 2018. godine do danas zaposlena je u projektantskom uredu D&Z, gdje je osim projektiranja kao suradnik imala doticaj i s izradom prostornih planova.

Zrinka Gržan

Ovlaštena arhitektica i ovlaštena arhitektica urbanistica. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon fakulteta 3 godine je radila u Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije, a potom 7 godina u arhitektonskom uredu Marinaprojekt. Od 2021. godine vodi vlastiti ured ZIZI biro u partnerstvu s krajobraznom arhitekticom Ivanom Kurtom. U svojih 11 godina radnog iskustva sudjelovala je u izradi brojnih prostornih planova (PPŽ Zadarske županije, PPUG/O i UPU), ali i u izradi brojnih arhitektonskih i arhitektonsko-urbanističkih projekta širokog spektra namjena.

Doris Antičević

Ovlaštena je arhitektica diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kroz svoj je rad kao projektantica suradnica i projektantica radila u uredima GP Jadran, Marinaprojekt, UGO, Loža, BOS-projekt, Idassacommerce te naposlijetku u svom vlastitom uredu ovlaštene arhitektice.

Lana Stipičić

Arhitektica s ovlaštenjem za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva u području arhitekture, s položenim državnim stručnim ispitom Ministarstva uprave, diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo je stjecala dijelom u Zagrebu u uredu RUSAN ARHITEKTURA i ORIS sudjelujući na izradi arhitektonskih projekata građevina različitih namjena te u izdavaštvu časopisa Oris. Kratko je bila zaposlena u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU da bi konačno zaposlila u Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije gdje sudjeluje u izradi brojne prostorno-planske dokumentacije i vezanim poslovima (prostorni planovi, stručne studije, praćenje provedbe, praćenje stanja u prostoru, pripremni radovi za izradu Državnog plana,…)