ZDA

Novosti

Hrvatska komora arhitekata Aco Feal Roefix Caparol Ivano bazeni Webgradnja gradimozadar

Udruženje hrvatskih arhitekata poziva svoje članove na prijavu programa iz područja arhitekture i urbanizma

27.08.2015
prijava

„Urbanističke i arhitektonske inicijative u funkciji poboljšanja sustava prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj“


Prijavom na ovaj Poziv prijavitelji iskazuju interes za programsku, prostornu i administrativnu podršku za programe koje namjeravaju realizirati u 2016. godini.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti programi koji ulaze u opis djelatnosti Udruženja hrvatskih arhitekata kao što su: gostujuća predavanja, radionice, tribine, izdavački projekti, izložbe.

Sredstva za podršku za odabrane programe Udruženje hrvatskih arhitekata zatražit će putem javnih poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture, te ostalim javnim pozivima lokalnih samouprava.


Uvjeti sudjelovanja:

Prijaviti se mogu autori i autorski timovi, pod uvjetom da je voditelj programa član UHA-e. UHA se kao organizator programa obavezuje prihvaćenim programima osigurati koordinacijsku i logističku podršku pod uvjetom da je angažman djelatnika UHA-e ugrađen u troškovnik programa. Predlagatelj programa se obavezuje da će u svim materijalima vezanim za program uz autorstvo isticati UHA-u kao organizatora programa.

Svaki predlagatelj može sudjelovati u ovom pozivu s više prijedloga.
Realizacija programa ovisi o financijskim sredstvima dobivenim putem nacionalnih poziva za financiranje.


Tema na koji se predloženi projekti trebaju referirati je:

„Urbanističke i arhitektonske inicijative u funkciji poboljšanja sustava prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj“


Prijava treba sadržavati:

1. Ime i prezime autora / predlagatelja:

2. Imena suradnika:

3. Kontakt telefon:

4. Kontakt e-mail:

5. Podatke o predlagatelju i realizatoru/ ima programa (kratke biografije):

6. Naziv programa:

7. Kratki opis programa (do 3 kartice teksta):

8. Cilj programa:

9. Faze realizacije programa:

10. Troškovnik (nacrt okvirnog troškovnika):


Svoje prijave šaljite na e-mail adresu: tajnistvo@uha.hr


Prijavljene programe valorizirat će predsjednica UHA-e Sanja Cvjetko Jerković i dopredsjednici: prof. dr. Karin Šerman i Dražen Pejković.


Rok za prijavu je: 31.8.2015.


Odabrani autori bit će obaviješteni telefonom ili e-mailom najkasnije do 7.9.2015.