GRAD ILOK raspisuje, a GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK provodi JAVNI, OPĆI, I. STUPNJA SLOŽENOSTI, ANONIMNI, U JEDNOM STUPNJU, ANKETNI I ZA REALIZACIJU

N A T J E Č A J

ZA IDEJNO URBANISTIČKO-KRAJOBRAZNO-LIKOVNO RJEŠENJE SPOMEN-PARKA ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU U ILOKU 

RASPISIVAČ / INVESTITOR NATJEČAJA je Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, MB 2576899, OIB 83038408398, kojeg zastupa Gradonačelnica Marina Budimir, dr. med. spec. obiteljske medicine, telefon:+385 32 592 950; e-mail: grad.ilok@ilok.hr mrežna stranica: www.ilok.hr; osoba za kontakt: Josip Kovač, tel: +385 99 7332 383, e-mail: josip.kovac@ilok.hr

PROVODITELJ NATJEČAJA je Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, MB 3397335, OIB 04150850819, kojeg zastupa Dekan prof.dr.sc. Damir Varevac, dipl.ing.građ. telefon: +385 31 274 377, +385 31 540 070, e-mail: gfos@gfos.hr; mrežna stranica: www.gfos.unios.hr; osoba za kontakt: mr.sc. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh., mob: + 385 98 486 377, tel: +385 31 544 701 e-mail: dlovokovic@gfos.hr

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO), Križanićev trg 1, 31000 Osijek, autor Ivan Cingel, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt-urbanist broj 49, e-mail: ivan.cing@gmail.com, mob: + 385 91 942 13 96, tel: +385 31 544 701.

VRSTA NATJEČAJA: Natječaj je javni, opći, I. stupnja složenosti, anonimni, u jednom stupnju, anketni i za realizaciju. Natječaj je sukladno članku 27. stavak 10. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (“Narodne novine” broj 85/14; u daljnjem tekstu: Pravilnik HKA) od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave – Grad Ilok.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog  urbanističko-krajobrazno-likovnog rješenja Spomen-parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt, ovlašteni arhitekt-urbanist ili ovlašteni krajobrazni arhitekt. Ostali autori mogu biti kipari, arhitekti, dizajneri, krajobrazni arhitekti ili drugi vizualni i likovni umjetnici sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije ili akademije primijenjenih umjetnosti, umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću, umjetnici koji su realizirali najmanje tri javne skulpture, kao i studenti na studijima arhitekture, krajobrazne arhitekture, dizajna, likovne akademije ili akademije primijenjenih umjetnosti.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog Natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. 

U Natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi Natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.

PROVEDBA NATJEČAJA u skladu je s Dijelom III. Glavom IV. Poglavlja 2, člancima 327.-331., kao i Dijelom I. Glavom I. Poglavljem 4., člankom 15., ZJN 2016, te odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 13/17) i Pravilnika HKA, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016. Natječaj se organizira i provodi sukladno članku 327. stavku 1.  ZJN 2016.

Temeljem članka 327. stavak 3. ZJN 2016. procijenjena vrijednost nabave u iznosu od cca 199.000,00 kn (bez PDV) temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata uključujući procijenjenu vrijednost nabave za ugovor o javnoj nabavi usluga, koji bi se mogao sklopiti temeljem članka 133. stavka 1. točke 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije, koji Raspisivač može sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave je  100.000,00 kn neto (bez PDV-a).

NATJEČAJNI ELABORAT Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u EOJN RH, na mrežnim stranicama Raspisivača (www.ilok.hr) i na mrežnim stranicama Provoditelja (www.gfos.unios.hr).

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI ODBORU ZA NATJEČAJE: 

ROKOVI

– Početak natječaja: srijeda, 19. veljače 2020. godine.

– Rok za postavljanje pitanja: utorak 10. ožujka 2020. godine.

  (Pitanja se dostavljaju putem EOJN RH ili e-mailom na adresu: dlovokovic@gfos.hr

– Pisani odgovori bit će objavljeni u EOJN RH do petka, 20 ožujka 2020. godine.

– Rok predaje i zaprimanja natječajnih radova je ponedjeljak, 20. travnja 2020. godine do 15:00 sati, na adresi Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok (s naznakom: Javni Natječaj SPOMEN-PARK – ne otvaraj!), bez obzira na način dostave.

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn neto.

Ako do određenog roka pristigne najmanje 5 (pet) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima Natječaja i dokumentaciji za nadmetanje, Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako slijedi:

Nagradaneto [kn]
1. nagrada  25.000,00
2. nagrada15.000,00
3. nagrada10.000,00
UKUPNO50.000,00

* Na navedeni neto iznos Raspisivač će obračunati i platiti poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu, odnosno za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se i platiti PDV. Raspisivač će nagrade natjecateljima i radnim tijelima isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

  1. Ivan Cingel, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja, predsjednik Ocjenjivačkog suda
  2. izv.prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja
  3. izv.prof.dr.sc. Dina Stober, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja
  4. Marina Budimir, dr. med. spec. obiteljske medicine, predstavnica Raspisivača
  5. Ilija Pole, ugostiteljsko-turistički djelatnik u mirovini, predstavnik Raspisivača

Zamjenik člana: izv.prof.dr.sc. Željko Koški, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja

Tajnica Natječaja: mr.sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh.

Tehnička komisija: Marija Krajnović, mag. ing. arh.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima natječaja, odnosno radovi:

– predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja,

– koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja,

– čija oprema nije u skladu s Uvjetima Natječaja,

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati natječajne radove po slijedećim kriterijima:

  1. kvaliteta prostornog i oblikovnog koncepta urbanističko-krajobraznog rješenja spomen-parka, ispunjenje projektnog zadatka,
  2. kvaliteta likovnog rješenja spomeničke skulpture
  3. kvaliteta prijedloga u anketnoj zoni
  4. racionalnost i ekonomičnost rješenja
  5. provedivost rješenja

DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJ:

1_NE_Ilok_uvjeti

2_NE_Ilok_program