GRAD KOPRIVNICA
i
DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

OBJAVLJUJU REZULTATE za
Urbanističko – arhitektonski
Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni
PROJEKTNI NATJEČAJ
za izradu idejnog rješenja:

REKONSTRUKCIJA SREDIŠNJIH TRGOVA U KOPRIVNICI


RASPISIVAČ I INVESTITOR:
Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica, OIB: 62112914641, Internetska adresa: http:// www.koprivnica.hr ; telefon: 048 279 555; email: grad.koprivnica@koprivnica.hr; kojeg zastupa gradonačelnik Grada Koprivnice Mišel Jakšić, dipl.oec.; kontakt: Nino Štubljak, +385 48 279 532, nino.stubljak@koprivnica.hr

PROVODITELJ:
Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA:
Valentina Fištrek, ovlaštena arhitektica, +385913693263, valentina.fistrek@zg.t-com.hr,
Maja Kireta, ovlaštena arhitektica, +38598791090, maja.kireta77@gmail.com, Tome Masaryka 21, 42000 Varaždin
Prof. Hrvoje Njirić , ovlašteni arhitekt, info@njiric.com

CPV: 71200000-0
Oznaka iz Plana nabave raspisivača natječaja: 22/19 JN-MV
Predmet nabave: Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za rekonstrukciju središnjih trgova u Koprivnici 
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 79-19/KC-I/NJN

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Naručitelj, Grad Koprivnica, želi urediti središnje gradske trgove, odnosno cjelinu koja se sastoji od Zrinskog trga i dijela Trga bana Josipa Jelačića površine P = 13580m2 te kroz anketni dio natječaja ispitati mogućnosti uređenja dijela kontaktne zone, odnosno Nemčićevu ulicu, dio Trga bana Josipa Jelačića i dio Florijanskog trga. Zbog velike površine trga godinama se odgađalo integralno uređenje, a parcijalne intervencije u prostoru i parcijalna rješenja nisu bila prihvatljiva.  Grad Koprivnica pristupa uređenju glavnog gradskog trga transparentno i integralno te u skladu s time raspisuje urbanističko arhitektonski natječaj, kao i temeljem odredaba Generalnog urbanističkog plana Koprivnice.
Predmet natječaja u obuhvatu za realizaciju je rekonstrukcija Zrinskog trga i jugozapadnog dijela Trga bana Josipa Jelačića (na k.č. 3077 (dio), 3085/1 (dio), 3086, 3087, 3088, 3089 (dio), 3092 (dio) i 1472/1 (dio) – sve k.o. Koprivnica).
U anketnom dijelu je rekonstrukcija sjeveroistočnog dijela Trga bana Josipa Jelačića, Ulica Antuna Nemčića te dio Florijanskog trga (na k.č. 3077 (dio), 3081 (dio), 3084, 3085/1 (dio), 3089 (dio) – sve k.o. Koprivnica).
Svi navedeni prostori međusobno su povezani i čine cjelinu.
Cilj provedbe urbanističko – arhitektonskog natječaja je dobivanje kvalitetnog i cjelovitog urbanističko arhitektonskog rješenja rekonstrukcije središnjih trgova u Koprivnici, uz uvažavanje suvremenih potreba korisnika, građana i turista, uz usklađivanje s povijesnom urbanističko – arhitektonskom strukturom trga.  
Kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje, pozivaju se arhitekti i umjetnici da promisle o obuhvatu koji je predmet natječaja i daju mu reprezentativnu vrijednost. Sve u skladu s dostupnim budžetom za realizaciju. Ovaj natječajni zadatak propisuje suvremeni izričaj, ekonomičnost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Krajnji cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natječaja.

Na natječaj, koji je trajao od 03.07.2019. god. do roka za predaju natječajnih radova 04.10.2019. god., zaprimljeno je ukupno 13 radova.

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:
Predsjednik ocjenjivačkog suda
⦁ Prof. Hrvoje Njirić, dipl.ing.arh.; ovlašteni arhitekt
Članovi ocjenjivačkog suda
⦁ Ivan Pal, predsjednik Gradskog vijeća Grada Koprivnice
⦁ Robert Čimin, dipl. arheolog, ravnatelj Muzeja grada Koprivnice
⦁ Izv.prof.art. Vanja Ilić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
⦁ Dr. sc. Ana Šverko, dipl.ing.arh.
Zamjenica člana ocjenjivačkog suda
⦁ Darinka Brakus, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Tehnička komisija
Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
Tajnica natječaja
Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
Stručni savjetnik
Milan Pezelj, dipl.ing.arh., pročelnik Konzervatorskog odjela u Bjelovaru

Ocjenjivački sud je na V. sjednici održanoj 13.10.2019. jednoglasno donio slijedeću odluku o dodijeli nagrada:

I. nagrada u neto iznosu 84.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 13:
AUTORI: NFO d.o.o. PROJEKTNI TIM: MAJA BENCETIĆ, FRANE DUMANDŽIĆ, KATA MARUNICA, NENAD RAVNIĆ, ANDREA ŠANDRK, ROKO ŠARIĆ, KARLA TAVIĆ, FILIP VIDOVIĆ

II. nagrada u neto iznosu 52.500,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 10:
AUTORI: P.I.N. d.o.o.; MAJA BENKOVIĆ bacc.ing.arch., JOSIP BARIŠIĆ mag.ing.arch., ŽELJKA ĐALTO mag.ing.arch., ANTE ĐEREK mag.ing.arch., VELJKO ĐEREK dipl.ing.arh., FILIP HERLJEVIĆ stud.arh., DOMAGOJ LEKO stud.arh., TEA PERKO bacc.ing.arh., MATIJA VINKOVIĆ mag.ing.arch., NIKA VIDIĆ mag.ing.arch.

III. nagrada u neto iznosu 31.500,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 3:
AUTORI: ALEN ŽUNIĆ, INES JAKOPANEC, REA MIHELKO, SARA ŠKARICA, SINIŠA BJELICA ovl.arh.

IV. nagrada u neto iznosu 25.200,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 8:
AUTORI: TAJANA ČABRAJA bacc.ing.arch., DOMINIK LOVREČIĆ bacc.ing.arch., MATIJA POŠTENIK bacc.ing.arch., ZORANA PROTIĆ dipl.ing.arh. SURADNICI: DOMAGOJ MLINARIĆ bacc.ing.arch., TAJANA JAKLENEC dipl.ing.arh., ANDREJ MARKOVIĆ dipl.ing.građ., MARIO ŠARIĆ dipl.ing.el.

V. nagrada u neto iznosu 16.800,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 1:
AUTOR: Produkt plus d.o.o.; LUKA MUŽINIĆ mag.ing.arch.

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE
Ukupna vrijednost investicije dijela za realizaciju iznosi 8.000.000,00 bez PDV-a. Ovaj iznos uključuje sve troškove uređenja zone obuhvata za realizaciju, uključivo uređenje partera (opločenje i biljni materijal), javne i ambijentalne rasvjete, odvodnje oborinske vode, te troškove urbane opreme i implementaciju „smart city“ rješenja, kao i produkt dizajn urbane opreme.
Vrijednost investicije ne obuhvaća anketni dio idejnog rješenja – sjeveroistočni dio Trga bana Josipa Jelačića, Ulica Antuna Nemčića i dio Florijanskog trga.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST UGOVORA O USLUGAMA ZA IZRADU PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE DIJELA ZA REALIZACIJU, UKLJUČUJUĆI PRODUKT DIZAJN TRAŽENE OPREME: 750.000,00 kn + PDV; te obuhvaća glavne i izvedbene projekte svih struka sa troškovnicima za nabavu radova kako je navedeno u prethodnom stavku, u skladu s Pravilnikom o standardu usluga arhitekata, Hrvatske komore arhitekata.

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 960.000,00 kn (bez PDV-a).
Procijenjena vrijednost javne nabave temelji se na ukupnom iznosu nagradnog fonda 210.000,00 kuna neto; te vrijednost usluge izrade projektno tehničke dokumentacije u iznosu do 750.000,00 kn (bez PDV-a).

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), „Zakona o javnoj nabavi“ (NN 120/16) i „Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima nabave“ (NN 65/17), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

Za Ocjenjivački sud:
Dina Horvat, dipl.ing.arh.
Tajnica natječaja