Rezultati natječaja u Matuljima


OPĆINA MATULJI i DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR) OBJAVLJUJU REZULTATE za Arhitektonsko-urbanistički, javni, otvoreni, opći, u jednom stupnju anonimni, za realizaciju N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja uređenja središta naselja sa zgradom multimedijalnog centra u Matuljima

INVESTITOR I RASPISIVAČ: OPĆINA MATULJI, 51211 Matulji, Trg maršala Tita 11,OIB: 23730024333, kojeg zastupa načelnik, Mario Ćiković.
Osobe Raspisivaca natjecaja zadužena za kontakt: Ljubomira Vrh, dipl.iur., e-mail : ljubomira.vrh@matulji.hr, Telefon: 051/277873; Smiljana Veselinović, bacc.admin.publ., e-mail : smiljana.veselinovic@matulji.hr, Telefon: 051/401465
ORGANIZATOR I PROVODITELJ: Društvo arhitekata Rijeka (DAR), Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB:02738753386, koje zastupa predsjednik Gordan Resan, dipl.ing.arh; tel. +385 (0) 51 585 829, fax. +385 (0) 51 585 829, mob. +385 665 55 67 / Emilijana Obrić – izvršna tajnica, e-mail drustvoarhitekatarijeka@gmail.com; info@d-a-r.hr, web. www.d-a-r.hr Osoba Provoditelja zadužena za kontakt: Iva Šulina, dipl.ing.arh. e-mail: natjecaj.matulji@d-a-r.hr
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA: Rožić arhitekti i partneri d.o.o., Đure Šporera 8, Rijeka; Igor Rožić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt broj 2408 info@rozicarhitekti.com ; Tel: +385 51 333602; OIB 82103389203
REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA: 7-14/MT-UA/NJN EVIDENCIJSKI BROJ JAVNE NABAVE: Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja:126/14 ARHITEKTONSKE I SRODNE USLUGE- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA CPV:71200000-0
Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama: 2014/S 012-0060312
SVRHA I CILJ natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja kojim će se odrediti cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja, pristupnih ulica i kontaktnog područja s postojećim zgradama te nove zgrade Multimedijalnog centra u Matuljima u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13) i svim propisima koji proizlaze iz zakona. Ciljevi: – dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja kojim će se sagledati cjelovito uređenje prostora središta naselja Matulja u prostornom obuhvatu, zajedno sa kontaktnim područjem i integriranim u širu strukturu i mrežu mjesta; – natječajnim rješenjem potrebno je omogućiti balans i suživot dinamike prometnih tokova i ritma urbanog života, uvođenjem novih javnih scenarija u dnevni i noćni ritam centra. – potrebno je konsolidirati područje centra u cjelini i od njega stvoriti dinamični prostor, novo srce grada, pokretača društvenih, ekonomskih i ekoloških potreba novog doba; – fizička i sadržajna rekonstrukcija uže zone centra; – novo oblikovno rješenje centara, najljepšeg balkona Kvarnera, trebalo bi dati odgovor na pitanje kako vidimo centar Matulja za 10-20 godina. To rješenje bi trebalo predstavljati novi impuls za društveni, ekonomski i ekološki razvoj građana Matulja i šire zajednice; – predložiti idejno arhitektonsko rješenje zgrade Multimedijalnog centra u Matuljima kao podloge za izradu cjelokupne dokumentacije potrebne za izgradnju zgrade. Obzirom na njegovu poziciju potrebno je razmotriti načine njihovog povezivanja u tkivo sadržaja izgrađenih struktura centra. Predloženo idejno rješenje bilo je potrebno planirati u sklopu procijenjene investicijske vrijednosti izvođenja radova i opreme u iznosu od 40.000.000,00 kn s PDV-om za zgradu Multimedijalnog centra i 21.375.000,00 kn s PDV-om za uređenje središta naselja Matulja.
KRITERIJI Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa ( u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao pristigla rješenja. Ocjenjivački sud je analizirao i ocijenio radove prema slijedećim stručnim kriterijima na način da su natječajnom radu dodjeljeni bodovi od 1 do 5 za svaki kriterij posebno. Kriteriji po kojem je Ocjenjivački sud ocjenjivao natječajne radove: 1. kvaliteta i jasnoća arhitektonsko-urbanističkog koncepta 2. zadovoljenje programskih smjernica projektnog programa 3. funkcionalnost, estetske i oblikovne kvalitete prostornih cjelina zgrade Multimedijalnog centra 4. funkcionalnost i estetske kvalitete uređenja vanjskih prostora 5. etapnost realizacije prostornih cjelina 6. racionalnost i ekonomičnost rješenja u izvedbi i održavanju u skladu s navedenim iznosom procjene investicije izvođenja radova 7. energetska učinkovitost i zaštita okoliša 8. inovativnost u pristupu rješavanja zadatka. Prilikom ocjenjivanja radova Ocjenjivački sud je vrednovao cjelovitost idejno arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta naselja i zgrade Multimedijalnog centra. Redoslijed radova odredio se prema ukupno ostvarenom broju bodova, prikupljenima prema navedenim kriterijima.

1. PRAVO SUDJELOVANJA sukladno članku 15. Pravilnika imale su sve stručne fizičke i pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je bio zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada mag.ing.arch. ili diplomirani inženjer arhitekture i urbanizma. Individualni autor ili grupa autora morao je uključivati najmanje jednoga ovlaštenog arhitekta upisanog u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata sukladno članku 2. stavak. 1. točka 6. Pravilnika. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin morao je zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru. U slučaju da je pristigla ponuda/rad iz zemalja EU Raspisivač i Investitor su u postupku ocjene i pregleda radova/ponuda u pogledu traženog uvjeta trebali postupiti sukladno članku 70. st. 4. ZJN-i.
OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu: Prof. dr.sc.Tihomir Jukić. dipl.ing.arh., – predsjednik Os-a te ostali članovi: Eni Šebalj, prof., Izv.prof. Siniša Majkus, akad. slikar-grafičar, Izv. prof. mr.sc.Leo Modrčin, dipl.ing.arh., Igor Rožić, dipl.ing.arh., i zamjenici OS-a: mr.sc. Ira Rechner Šustar, dipl.ing.arh. i Nikolina Radić Štivić, dipl.ing.arh.,

Stručni savjetnici: Prof. dr.sc. Aleksadra Deluka- Tibljaš, stručni savjetnika za promet Ljiljana Črnjar, dipl. knjižničarka, stručni savjetnik za knjižnice
Tehnička komisija: 1. Ronald Puharić, dipl.ing.građ., 2. Ida Križaj, dipl.ing.arh
TAJNICA NATJEČAJA: Iva Šulina, dipl.ing.arh.

Ocjenjivački sud je na sjednici održanoj 18. travnja 2015. god. natpolovičnom većinom dodijelio slijedeće nagrade:

I. Nagrada u neto iznosu 103.200,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 07: Autor: MULTIPLAN ARHITEKTI d.o.o., Projektni tim: Aleš Žnidaršič, u.d.i.a., Katja Žlajpah, u.d.i.a., Katja Martinčič, abs.arh, Dušan Stupar, u.d.i.ka., Anže Podgornik , štud.arh., Vesna Vraničar u.d.i.a., Danaja Vastič, abs.arh., Sanel Muranović, abs.arh. , Gašper Blejec, u.d.i.g., Luka Čižmek d.i.s., Maksim Carević bacc.ing.sec., Miljenko Bernfest d.i.a.

plakat 1plakat 2plakat 3plakat 4plakat 5plakat 6

II. Nagrada u neto iznosu 77.400,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 14: Autori: doc.mag.Tomaž Krušec, udia., Lena Krušec, udia., doc.Lovorka Prpić, dipl.ing.arh., Vid Kurinčič, udia; Ana Kučan, udika., Luka Javornik, udika; Suradnici: Rok Staudacher, abs.arh., Ajda Merslavič, štud.arh., Neža Novak, abs.arh., Miha Munda, abs.arh., Matevž Zalar udia, Miha Žgank štud.arh., Jurij Nemec, udia, Danijel Mohorič, abs.kraj.arh., Aljaž Babič, abs.kraj.arh.

plakat 1plakat 2plakat 3plakat 4plakat 5plakat 6

III. Nagrada u neto iznosu 51.600,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 13 Autori: Ivana Ergić, dipl.ing.arh., Petar Mišković, dipl.ing.arh.; ovl.arh.Siniša Justić, dipl.ing.arh., Suradnici: Dora Lončarić stud.arh., Irma Šmuc stud.arh.; Izrada maketa: Hrvoje Spudić, Tin Jakopec, Jan Kruezi, Noemi Gašpar – svi stud.arh., Konzultanti: Josip Galić, dipl.ing.građ., Ivan Cetinić, dipl.ing.građ.

plakat 1plakat 2 – plakat 3plakat 4plakat 5plakat 6plakat 7

IV. Nagrada u neto iznosu 25.800,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 11 Autori: Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., Rimska cesta 8, SI-1000 Ljubljana; Andrej Blatnik u.d.i.a., Zala Likavec, u.d.i.a., Maja Slapernik, u.d.i.a., Primož Žitnik, u.d.i.a., Robert Potokar, u.d.i.a.; suradnik: Matej Fornazarič, abs.arh.
plakat 1 plakat 2plakat 3plakat 4plakat 5plakat 6plakat 7

Natječaj se provodi u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi odredbama Članka 45.-48. (Narodne novine br. 90/11 i 83/13 i 143/13 i Odlukom Ustavnog suda NN 13/14 u daljnjem tekstu ZJN), ostalim odredbama ZJN koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu Pravilnika), ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om. Natječaj je provoden kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije sukladno definiranim etapama izvođenja u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave radova) sukladno članku 45.st.4.t.2. ZJN. Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata 342.000,00 kn, uključujući procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave 1.755.275,00 kn te iznosi 2.097.275,00 kn neto (bez PDV-a). Ugovor o uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije namjerava se sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s nagrađenim radom koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN-i pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN-i u skladu sa Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata.

ZA OCJENJIVAČKI SUD: Iva Šulina, dipl.ing.arh. Tajnica natječaja