Urban Public Space


GRAD ZAGREB i Zajednica ponuditelja koju čine:
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) i Sveučilište u Zagrebu-Arhitektonski fakultet

OBJAVLJUJU REZULTATE

za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju
NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja ulice Ljerke Šram

Registarski broj natječaja: 22-15/ZG-UA/NJN
Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja 2427-2015-EMV

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD ZAGREB, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937
tel. +385 1 6585 773, e-mail: planovi@zagreb.hr ,
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl.politolog.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA: Zajednica ponuditelja koju čine: Društvo arhitekata Zagreba (DAZ), Trg bana Jelačića 3/I, Zagreb, OIB:87490332083, koje zastupa predsjednik dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh. tel. 01/481-6151, fax. 01/481-6197, e-mail: natjecaji@d-a-z-.hr . i Sveučilište u Zagrebu-Arhitektonski fakultet, Zagreb, fra Andrije Kačića Miošića 26, MB: 32404952, OIB: 42061107444, što ga zastupa prof.mr.sc. Boris Koružnjak, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka odnosno programa: Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu,Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Kačićeva 26, Zagreb Izv.prof.dr.sc. Krunoslav Šmit, dipl.ing.arh.
Primorska 2, Zagreb, OIB 79785939717, ovlašteni arhitekt broj A3548
krunoslav.smit@arhitekt.hr , tel: +3851 4639180

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje ulice Ljerke Šram.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: dobivanje najkvalitetnijeg urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se odrediti cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja, pristupnih ulica i kontaktnog područja s postojećim zgradama.

Na natječaj koji je trajao od 12.2.2016. do roka za predaju natječajnih radova 12.4.2016. regularno je zaprimljeno 12 radova.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu:
Vedran Duplančić, ovl.arh., predsjednik OS-a,
Dunja Žmikić, dipl.ing.arh.,dopredsjednica OS-a,
Anja Dulčić, dipl.ing.arh.,
Sanja Gašparović, dipl.ing.arh.,
Andreja Ilijanić dipl.ing.arh.,
Kata Marunica dipl.ing.arh.,zamjenica OS-a – na VI. plenarnoj sjednici održanoj 5.5.2016. donio je većinom glasova sljedeće odluke:
I. Nagrada u neto iznosu 46.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 12Autorski tim:
Mario Kralj
Dora Lončarić
Saša Košuta
Zora Salopek Baletić

II. Nagrada u neto iznosu 34.500,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 03Autori:
prof.dr.sc. Dražen Juračić, dipl.ing.arh.
Jelena Skorup Juračić, dipl.ing.arh.
Marija Grković, dipl.ing.arh.

Suradnici:
Vid Juračić, student arhitekture
Ivica Keršić, student arhitekture, 3D prikazi
Sanija Kulić, bacc.oec.
Toni Lončar, student arhitekture
Ines Jakopanec, studentica arhitekture


III. Nagrada u neto iznosu 23.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 10Studio Žic
Autori:
Ivan Žic, mag.ing.arch.
Juraj Golubiček, mag.ing.arch.


IV. Nagrada u neto iznosu 11.500,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 11Autori:
Damir Ljutić
Judita Ljutić

Suradnici:
Marina Tolj
Sven Sorić
Hrvije Spudić
Enco Dell′Olio


Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45. do 48. ZJN-i, ostalim odredbama ZJN-i koje se primjenjuju na natječaj, Odlukom o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14) te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenjakrajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om. Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno čl. 45.st.4.t.2. ZJN. Procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 713.000,00 kn(bez PDV-a) temelji se na ukupnom iznosu nagradnog fondakao i naknadama Ocjenjivačkom sudu, zamjenskom članu, tehničkoj komisiji i tajniku, naknadi Provoditelju natječaja i materijalnim troškovima natječaja u vrijednosti 216.000,00 kn (bez PDV-a) te vrijednosti usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije koja se namjerava sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 28. stavak 2. točka 6. ZJN, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno ZJN-i pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN-i i u skladu s Pravilnikom o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata u iznosu do 497.000,00 kn neto (bez PDV-a). Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju i uređenje prostora i njegovo opremanje sukladno pozitivnim propisima.

Za Ocjenjivački sud:
Mladena Belamarić, dia
Tajnica natječaja