ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

i

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

objavljuju

REZULTATE

JAVNOG, OPĆEG, U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNOG, ANKETNOG, I. STUPNJA SLOŽENOSTI URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG NATJEČAJA

ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA

PROSTORA PONTE I RIBARNICE U GRADSKOJ LUCI DUBROVNIK

CPV: 71200000-0 – arhitektonske i srodne usluge

oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 13/2021

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 106-21/DU-AU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Županijska lučka uprava Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 3, 20000 Dubrovnik, OIB: 60040855809, telefon: +385 20 324 814, e-mail: ravnatelj@zlud.hr, internetska adresa: www.zlu-dubrovnik.hr, odgovorna osoba: Željko Dadić, dipl. oecc., ravnatelj

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je Društvo arhitekata Dubrovnik, Iva Vojnovića 24, 20000 Dubrovnik, OIB: 76917075995, telefon: +385 98 9155 622, e-mail: drustvo.arhitekata.dbk@gmail.com, odgovorna osoba: Božo Benić, mag. ing. arch., predsjednik

Izrađivač natječajnog programa: Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik, OIB: 51421798041, e-mail: zzpudnz@zzpudnz.hr (mr. sc. Marina Oreb, dipl. ing. arh. A-491; A-U-282, Barbara Savin, dipl. ing. arh., A-3411, A-U-301 i Iva Knego Šoletić, mag. ing. arch.)

PREDMET NATJEČAJA je izrada arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u Gradskoj luci Dubrovnik. Nagrađeni radovi koristit će se kao stručne arhitektonsko-urbanističke podloge za izdavanje koncesija Raspisivaču natječaja.

PRAVO SUDJELOVANJA odnosi se sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog Natječajnog rada arhitekt ili arhitekt-urbanist. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području.

Svaki od Natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Sudjelovanje stranih natjecatelja regulirano je Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, broj 78/15., 118/18., 110/19.).

Autor i Ponuditelj (Osoba ovlaštena za projektiranje) mogu, ali ne moraju biti ista osoba.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao ni njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao ni svi ostali koji bi narušili ravnopravnost Natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je ispitati prostorne potencijale prostora Ponte i Ribarnice za gospodarsku djelatnost te ponuditi kvalitetno idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje. Potrebno je sagledati mogućnosti gospodarskog korištenja prostora trgova, uskladiti korištenje prostora s potrebama Županijske lučke uprave, građana, turista i gospodarstvenika te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak u javnom gradskom prostoru Gradske luke.

Ciljevi natječaja:

-utvrđivanje optimalnog korištenja prostora uz minimalne intervencije s obzirom na vrijednost ambijenta najviše estetske kategorije (svjetska baština), uz razumijevanje iznimne univerzalne vrijednosti i afirmiranje povijesne memorije mjesta u skladu s programskim i konzervatorskim smjernicama,

-artikulacija prostora gradske luke u funkciji različitih scenarija korištenja i reafirmacije kao dijela gradskog prostora,

-utvrđivanje optimalne površine trgova za gospodarsko korištenje,

-predlaganje poboljšanja stanja na temelju respektiranje reda u luci, komunalnih odluka i pravilnika te prometnih tokova, putova evakuacije kao i infrastrukture,

-idejno rješenje ugostiteljskih terasa,

-prijedlozi idejnog rješenja elemenata urbane opreme.

Rješenjem treba poštivati i valorizirati kulturno-povijesne vrijednosti prostora i uskladiti ih sa sadašnjim i budućim potrebama urbanog života Grada.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:

– zadovoljenje programskih uvjeta,

– usklađenost rada s konzervatorskim uvjetima i smjernicama,

– kvalitetno prostorno-oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst,

– kvalitetu, jasnoća i prepoznatljivost urbanističko-arhitektonskog koncepta,

– suvremenost izričaja,

– reafirmaciju javnog gradskog prostora,

– estetske i oblikovne kvalitete predloženog rješenja,

– funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora,

– racionalnost i ekonomičnost rješenja u izvedbi i održavanju,

– kreativnost te inovativnost u pristupu rješavanja zadatka,

– arhitektonski doprinos oblikovanju,

– provedivost rješenja.

Na natječaj koji je trajao od 9. veljače 2021. do 9. travnja 2021. godine pristiglo je ukupno devet (9) radova. Tehnička komisija natječaja djelovala je u sastavu Barbara Savin, dipl. ing. arh. i Iva Knego Šoletić, mag. ing arch., a tajnik natječaja je Božo Benić, mag. ing. arch.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu doc. dr. sc. Ivana Tutek, dipl. ing. arh., predsjednica OS-a, predstavnica Provoditelja, članovi OS-a: Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanske županije, predstavnik Raspisivača; Mato Franković, gradonačelnik Grada Dubrovnika, predstavnik Raspisivača; Željko Dadić, dipl. oecc., ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovnik, predstavnik Raspisivača; dr. sc. Antun Baće, dipl. pov. umj., predstavnik Provoditelja; mr. sc. Marina Oreb, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja i Romano Duić, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja, te zamjenici članova OS-a Lukša Radić, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja i Ivo Klaić, dipl. ing. admin. nav., predstavnik Raspisivača, na plenarnoj sjednici održanoj 19. i 20. travnja 2021. jednoglasno je donio sljedeće odluke:

PRVA NAGRADA

u neto iznosu od 40.000,00 kn nije dodijeljena.

DRUGA NAGRADA

u neto iznosu od 24.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „04”

Autorice:

Inka Černić, Lucia Kalogjera, Andrijana Krpeta

DRUGA NAGRADA

u neto iznosu od 24.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „03”

Autorski tim:

Lea Đurović Ruso, Jurica Dragićević, Petra Matić, Pero Mrnarević, Nikša Begović, Petra Radonić

TREĆA NAGRADA

u neto iznosu od 16.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „02”

Autorica:

Ivona Ivčević Berlengi

Suradnica:

Anita Grga

3d prikazi:

Ante Berlengi

TREĆA NAGRADA

u neto iznosu od 16.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „06”

Autorice:

Maja Merlić, Ivana Krmoptić

Natječaj je proveden u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN, broj 85/14.) i Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), odnosno u skladu s člancima 14. i 15. ZJN-a – Nabava male vrijednosti – usluge do 200.000,00 kuna, sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi Županijske lučke uprave Dubrovnik (http://zlu-dubrovnik.hr/wp-content/uploads/2021/01/Plan-nabave-2021.g..pdf) i Planu nabave za 2021. godinu – oznaka: 13/2021.

Dubrovnik, 22. travnja 2021.

za Ocjenjivački sud

Božo Benić, mag.ing.arch.

tajnik natječaja