Statut

Na temelju članka 13. i 27. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 74 / 14) te članka 15. Statuta Društva arhitekata Zadra od 22.05.2013. godine, Skupština Društva arhitekata Zadra na sjednici održanoj 23. rujna 2015. godine u Zadru, donijela je:

STATUT DRUŠTVA ARHITEKATA ZADRA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju odredbe o nazivu i sjedištu Društva arhitekata Zadra (u daljem tekstu: ZDA), izgledu pečata, području djelovanja ZDA, zastupanju, o ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, načinu osiguranja javnosti rada, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama članova, stegovnoj odgovornosti članova, načinu vođenja popisa članova, unutrašnjem ustrojstvu, djelovanju i načinu rada tijela ZDA, njihovom sastavu, izboru članova u tijela ZDA, načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, trajanju mandata, načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora, imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom,  načinu prestanka djelovanja ZDA, postupku s imovinom u slučaju prestanka ZDA, te drugim pitanjima  važnim  za obavljanje djelatnosti ZDA.

Članak 2.

ZDA je dobrovoljna i izvanstranačka strukovna udruga koja djeluje sa ciljem razvijanja i afirmiranja zadarske i hrvatske arhitekture i urbanizma, kulture prostora i zaštite čovjekova okoliša, a u skladu s etikom i uzancama arhitektonskog poziva.

U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom, ZDA djeluje samostalno na području grada Zadra i Zadarske županije,

Kao gradsko društvo arhitekata učlanjeno je u Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA). U cilju ostvarivanja svojih zadataka, ZDA se može učlanjivati i u druga srodna društva, saveze i zajednice udruga na području grada Zadra, kao i na području Republike Hrvatske.

ZDA može surađivati i biti član srodnih međunarodnih udruga, ako je to članstvo vezano za ostvarivanje ciljeva ZDA. ZDA je neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske kod Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za opću upravu.

ZDA zastupa Predsjednik ZDA.

Predsjednik može ovlastiti i druge osobe za zastupanje ZDA.

Članak 3.

Puni naziv udruge  glasi: Društvo arhitekata Zadra.

Skraćeni naziv udruge glasi: ZDA

Sjedište udruge je u Zadru.

Izrazi koji u ovom Statutu imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 4.

Naziv ZDA je istaknut na zgradi u kojoj je njegovo sjedište.

Naziv ZDA, kao i sjedište ZDA, mijenjaju se odlukom Skupštine.

Članak 5.

ZDA ima znak u obliku pravokutnika s upisanim tekstom ZDA.

Pečat ZDA je okruglog oblika, promjera 3.0 cm, a po obodu mu je upisan tekst: Društvo arhitekata Zadra, a u sredini ZDA.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI ZDA

Članak 6.

ZDA djeluje na području kulture i umjetnosti, zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja.

ZDA je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unaprijeđenja hrvatske arhitekture i urbanizma, kulture prostora i zaštite okoliša u skladu s etikom i uzancama arhitektonske struke na području Grada Zadra i Zadarske županije

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi ZDA su:

 • sudjelovanje u pripremama za donošenje zakona i propisa koji utječu na arhitektonsku djelatnost,
 • poticanje i izdavanje stručnih publikacija iz područja djelovanja ZDA
 • organiziranje natječaja iz područja djelovanja ZDA, sukladno posebnim propisima
 • organiziranje edukativnih predavanja, radionica, kongresa, simpozija, konferencija, znanstvenih i drugih skupova, izložbi i stručnih putovanja sa područja interesa i djelovanja ZDA,
 • ostvarivanje stručne suradnje sa domaćim i inozemnim organizacijama i strukovnim udrugama
 • usklađivanje rada arhitekata, njegovanje i razvijanje etike arhitektonskog poziva,
 • promicanje energetske učinkovitosti i poticanje na uporabu obnovljivih izvora energije,
 • dodjeljivanje odgovarajućih nagrada i priznanja kao poticaj stvaralaštvu s područja arhitekture, urbanizma i dizajna, te javnoj afirmaciji djela članova ZDA,
 • obavljanje i drugih aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi ZDA utvrđeni ovim Statutom, sukladno zakonu.

Članak 7.

 • Društvo će obavljati i gospodarske djelatnosti sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti:
 • pružanje stručne pomoći naručiteljima (raspisivačima) pri organiziranju i provedbi natječaja s područja arhitekture, urbanizma i krajobrazne arhitekture, sukladno zakonu i podzakonskim propisima,
 • davanje stručnih mišljenja o elaboratima, analizama, planovima razvoja i slično,
 • organiziranje kongresa, simpozija, konferencija, predavanja, znanstvenih i drugih skupova te edukativnih radionica sa područja interesa i djelovanja ZDA
 • obavljanje nakladničke djelatnosti radi izdavanja znanstvenih i stručnih publikacija,
 • sponzorstva i oglašavanja,
 • trgovina na malo vlastitih izdanja i ulaznica za predavanja i izložbe.

Gospodarske djelatnosti ZDA  može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njegovi ciljevi utvrđeni statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti ZDA ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno Statutu koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom.

Za obavljanje gospodarskih djelatnosti za koje posebni propisi ne dopuštaju da iste obavlja udruga, ali nisu zabranjene, a u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom, ZDA mora osnovati trgovačko društvo ili drugi gospodarski subjekt, sukladno propisima kojima se uređuje njihovo osnivanje, te će kroz taj gospodarski subjekt obavljati gospodarsku djelatnost nakon zadovoljavanja  posebnih zakonskih  propisa.

III. NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA

Članak 8.

Djelovanje ZDA je javno.  Javnost djelovanja ZDA osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelokruga djelovanja ZDA.  Svi članovi ZDA imaju pravo sudjelovati u njegovom radu sukladno odredbama Statuta i zakona, te imaju pravo uvida u rad tijela i odluke koje se donose.

Za ostvarivanje javnosti rada ZDA, njegova tijela upravljanja i radna tijela koriste sredstva javnog priopćavanja, razne usmene i pismene objave, skraćena izvješća, posebne biltene, web stranice ZDA i sl.

Načelo javnosti se ostvaruje i javnim održavanjem sjednica i sastanaka tijela ZDA.

Samo Predsjednik ZDA  i osobe ovlaštene od Upravnog odbora mogu davati službene izjave koje se odnose na ZDA.

IV. ČLANSTVO

Članak 9.

Članom ZDA  može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Društvu, što iskazuje potpisivanjem prijavnice kojom prihvaća Statut i opće akte ZDA.  Pravna osoba ostvaruje članstvo u ZDA putem ovlaštenog predstavnika.

Određuju se sljedeće kategorije članstva:

 • redoviti
 • pridruženi
 • počasni
 • potporni
 • pripravni.

Redovitim članom ZDA mogu postati isključivo arhitekti (dipl. ing. arh., mag.ing.arh. ing. arh., akad. arh.) po odobrenju Upravnog odbora.

Pridruženim članom  ZDA mogu postati stručnjaci drugih struka koji svojim radom značajno doprinose arhitektonskoj djelatnosti.

Počasnim članom mogu postati istaknuti pojedinci.

Potpornim članom mogu postati pojedinci i pravne osobe koji materijalnim sredstvima, osobnim radom ili na neki drugi način podupiru rad ZDA.

Pripravnim članom ZDA mogu postati studenti arhitekture i sveučilišni prvostupnici arhitekture (univ. bacc. ing. arh.).

Odluku o prijemu u članstvo, prema kategorijama članstva, donosi Upravni odbor na temelju podnesene pismene prijavnice kandidata. Počasni, zaslužni i potporni članovi učlanjuju se odlukom Upravnog odobora, a na prijedlog člana ZDA.

Članak 10.

Članovi ZDA upisuju se u Popis članova ZDA temeljem odluke Upravnog odbora o prijemu u članstvo.

Popis  članova ZDA vodi Tajnik ili osoba ovlaštena od Upravnog odbora.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB, datum rođenja, datum pristupanja ZDA, kategoriju članstva, datum prestanka članstva (ili datum početka/završetka mirovanja članstva). Popis može po potrebi sadržavati i druge podatke o čemu odlučuje Upravni odbor (npr. adresu stanovanja, ime i adresu ureda, broj telefona i mobitela, e adresu za kontakt, itd.).

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima i tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • sudjelovati u ostvarivanju ciljeva ZDA,
 • predlagati i biti birani u tijela ZDA,
 • biti obavješteni o radu ZDA i njegovih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju ZDA,
 • sudjelovati u djelatnostima i aktivnostima koje organizira ZDA,
 • pridržavati se odredbi ovog Statuta i općih akata ZDA,
 • plaćati članarinu najkasnije do 30. studenog za tekuću godinu,
 • koristiti se prostorijama ZDA,
 • davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad ZDA,
 • čuvati i podizati ugled ZDA i poštovati ustroj ZDA,
 • poštovati odluke tijela ZDA.

Pravo biranja imaju samo redoviti članovi ZDA s ispunjenom obavezom plaćanja članarine.

Članak 12.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • smrću člana ili prestankom rada člana pravne osobe,
 • dragovoljnim istupom člana,
 • isključenjem
 • prestankom postojanja ZDA
 • brisanjem iz članstva zbog neplaćanja članarine

Članak 13.

Ako član želi istupiti iz ZDA, o tome treba poslati  pisanu obavijest Upravnom odboru.

Član se briše iz Popisa članova bez posebne odluke ukoliko do 30. studenog tekuće godine te nakon primljene pisane opomene u roku navedenom u opomeni ne plati članarinu za tekuću godinu.  Prilikom ponovnog učlanjenja takvog člana isti je dužan uplatiti članarinu za godinu u kojoj je izbrisan, te redovnu članarinu za tekuću godinu.

Članak 14.

Član može zatražiti pisanim putem stavljanje članstva u mirovanje uz obrazloženje.  Upravni odbor može odbiti zahtjev za mirovanje članstva. Za vrijeme mirovanja članstva miruju i sva prava i obveze člana.  Mirovanje članstva ograničeno je na dvije kalendarske godine.  Mirovanje članstva prekida se na pisani zahtjev člana ili zbog isteka roka mirovanja. U slučaju kada mirovanje zatražio član koji predstavlja ili je dio tijela ZDA  potrebno je sazvati Skupštinu kako bi se imenovala  zamjena za člana u Mirovanju . Mandat zamjenika člana traje do isteka mandata člana u mirovanju ili do prekida Mirovanja člana.

V. UNUTARNJI USTROJ I TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 15.

Tijela upravljanja ZDA jesu:

 1. Skupština
 2. Predsjednik
 3. Zamjenik predsjednika
 4. Upravni odbor
 5. Nadzorni odbor
 6. Sud časti
 7. Radna tijela i ogranci
 8. Likvidator
V.1 SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja ZDA.
Skupštinu sačinjavaju svi redoviti članovi ZDA.
Skupština ZDA otvorena je javnosti.

Članak 17.

Skupština ima prava, obveze i odgovornosti u upravljanju i odlučivanju, te u ostvarivanju ciljeva, zadataka i poslova ZDA, a naročito:

 • usvaja  Statut ZDA, te njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješuje Predsjednika ZDA, Zamjenika Predsjednika, članove Upravnog odbora, članove Nadzorog odbora, članove Suda časti,
 • utvrđuje i donosi opće akte, te njihove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • utvrđuje jedinstvenu politiku obavljanja zadaća ZDA,
 • utvrđuje i donosi godišnje i dugoročne programe rada,
 • donosi financijski plan i utvrđuje završni račun,
 • odlučuje o žalbama članova protiv odluke o isključenju,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te o obavljanju gospodarskih djelatnosti,
 • odlučuje o statusnim promjenama ZDA, o prestanku rada ZDA i o imovini ZDA,
 • odlučuje o promjeni naziva i sjedišta ZDA,
 • donosi odluke o učlanjivanju u srodne nacionalne i međunarodne udruge,
 • ustanovljuje stručne nagrade,
 • dodjeljuje nagrade i priznanja članovima ZDA i ostalim zaslužnim pojedincima i grupama za izuzetan doprinos radu ZDA, a prema prijedlogu Upravnog odbora,
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 • potvrđuje Pravilnike o radu tijela ZDA,
 • donosi odluke, zaključke, preporuke, utvrđuje prijedloge i smjernice, zauzima stajališta i mišljenja, te ostvaruje i druge ciljeve, zadatke i poslove utvrđene ovim Statutom
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad ZDA utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela ZDA.

Članak 18.

Skupština se saziva redovito, izborno i izvanredno.

Redovita Skupština saziva se jednom godišnje, a izborna svake dvije godine.

Redovitu i izbornu Skupštinu saziva Predsjednik po odluci Upravnog odbora.

Izvanrednu Skupštinu saziva Predsjednik ZDA ili Zamjenik Predsjednika ukoliko sam ocijeni da je to potrebno ili na pismeno traženje Nadzornog odbora ili najmanje 20 članova ZDA. U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice, predlagatelj je obvezan predložiti Dnevni red sjednice.

Ukoliko Predsjednik ili Zamjenik Predsjednika ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana kada mu je dostavljen prijedlog, Skupštinu imaju pravo sazvati predlagači.

U slučaju isteka mandata tijelima ZDA, Skupštinu saziva osoba ovlaštena za zastupanje ZDA upisana u Registar udruga RH ili najmanje 25 članova Skupštine. U slučaju ostavke ili smrti predsjednika, Sjednicu Skupštine saziva Zamjenik predsjednika, Upravni odbor ili najmanje 25 članova Skupštine.

Članak 19.

Odluke Skupštine su valjane samo ako je na zasjedanju prisutno najmanje 25 (dvadeset i pet) članova Skupštine.

Skupština donosi odluku natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Skupštinu otvara i do izbora Radnog predsjedništva vodi Predsjednik ZDA ili jedan od članova Upravnog odbora. Radno predsjedništvo čini predsjednik i dva člana koje javnim glasovanjem bira Skupština.

Način rada Skupštine određuje se Poslovnikom o radu Skupštine koji donosi Skupština.

Članak 20.

Skupština u pravilu odlučuje javnim glasovanjem, a može odlučiti da se u pojedinim slučajevima glasuje tajno.
Izbor i opoziv Predsjednika ZDA te članova tijela upravljanja ZDA uvijek se provodi tajno.

Odluke o promjeni Statuta, statusnim promjenama i prestanku ZDA Skupština donosi dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.

V.2 PREDSJEDNIK

Članak 21.

ZDA ima Predsjednika koji je ujedno osoba ovlaštena za zastupanje ZDA.

Osoba ovlaštena za zastupanje:

 • zastupa ZDA te odgovara za zakonitost rada ZDA
 • vodi poslove ZDA sukladno odlukama Skupštine;
 • odgovara za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun ZDA.

Članak 22.

Za svoj rad Predsjednik ZDA odgovoran je Upravnom odboru i Skupštini, te najmanje jednom godišnje podnosi tim tijelima pismeno izvješće o svom radu. Predsjednika ZDA bira Skupština tajnim glasovanjem na temelju prijedloga danih na samoj Skupštini. Ukoliko niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, provodi se i drugi krug glasovanja u koji ulaze dva knadidata s najvećim brojem glasova.

Mandat Predsjednika traje dvije godine s pravom reizbora.

Predsjednik ZDA:

 • zastupa i predstavlja Društvo,
 • saziva sjednice Skupštine i sastanke Upravnog odbora,
 • nadzire i vodi brigu o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora,
 • nadzire primjenu Statuta i općih akata, te zakonitost rada ZDA i njegovih tijela,
 • potpisuje odluke i ostale akte koje donosi Skupština i Upravni odbor,
 • odgovara za zakonitost rada ZDA,
 • izdaje financijske naredbe,
 • vodi brigu o racionalnom, ekonomičnom i namjenskom korištenju sredstava,
 • po potrebi, daje ovlaštenja i punomoći trećim osobama za pojedina zastupanja ZDA (pravna i sl.),
 • obavlja i ostale poslove utvrđene Statutom i općim aktima.

Ako Predsjednik ne obavlja poslove i zadaće iz prethodnog stavka, može biti razriješen dužnosti. Prijedlog za razrješenje Skupštini podnosi Upravni odbor. Odluku o razrješenju donosi Skupština.

V.3 ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

Članak 23.

ZDA ima Zamjenika predsjednika koji zamjenjuje Predsjednika u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, pomaže Predsjedniku u radu, te u dogovoru s njim i uz njegovu pisanu punomoć ili punomoć Upravnog odbora obavlja određene poslove iz djelokruga rada Predsjednika.

Članak 24.

Zamjenik predsjednika je član Upravnog odbora sa najvećim brojem glasova Skupštine. Mandat Zamjenika predsjednika traje dvije godine s pravom reizbora.

Članak 25.

Za svoj rad Zamjenik predsjednika ZDA odgovoran je Upravnom odboru i Skupštini, te najmanje jednom godišnje podnosi tim tijelima pismeno izvješće o svom radu.

V.4 UPRAVNI ODBOR

Članak 26.

Upravni odbor je tijelo upravljanja ZDA. Upravni odbor ima pet (5) članova.
Upravni odbor čine Predsjednik ZDA i četiri (4) člana birana na Skupštini tajnim glasovanjem na temelju prijedloga danih na samoj Skupštini. Ako više kandidata na prvom ili četvrtom mjestu ima jednak broj glasova ponavlja se glasovanje u drugom krugu samo za te kandidate.

Član Upravnog odbora s najvećim brojem glasova je Zamjenik predsjednika ZDA osim ako se izabrani članovi među sobom drukčije dogovore uz suglasnost Skupštine.

Mandat Upravnom odboru traje dvije godine s pravom reizbora.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini. Upravni odbor najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini pismeno izvješće o svom radu.

Članak 27.

Upravni odbor obavlja ove poslove:

 • donosi odluku o sazivanju redovite i izborne Skupštine, te priprema i organizira njen rad,
 • izvršava odluke Skupštine,
 • predlaže Skupštini program rada ZDA,
 • prati stanje i ostvarivanje ciljeva i djelatnosti  ZDA,
 • izrađuje prijedlog Statuta, poslovnika i pravilnika, te njihove izmjene i dopune,
 • donosi odluke o primanju u članstvo i isključenju iz članstva ZDA,
 • odlučuje o visini članarine prema vrsti članstva,
 • razmatra financijska pitanja ZDA, završni račun, te predlaže Skupštini donošenje novčanog plana i usvajanje završnog računa, donosi odluku o privremenom financiranju, te razmatra i usvaja periodične financijske obračune,
 • predlaže predstavnike ZDA u Ocjenjivačke sudove natječaja koji se provode u organizaciji ZDA,
 • predlaže kandidate za nagrade i priznanja članovima ZDA i ostalim zaslužnim pojedincima i grupama za izuzetan doprinos struci,
 • donosi odluke o održavanju skupova i osniva organizacijske odbore za te skupove,
 • podnosi Skupštini izvješća o svom radu i o radu svojih povjerenstava  i drugih stalnih i povremenih radnih tijela,
 • bira povjerenstva i druga stalna i povremena radna tijela, te razmatra i usvaja njihove prijedloge,
 • bira i opoziva likvidatora ZDA,
 • imenuje i opoziva delegate i predstavnike u tijela Udruženja hrvatskih arhitekata, te u druge organizacije ili tijela ako to nije u nadležnosti Skupštine,
 • bira i opoziva tajnika ZDA,
 • potiče zaštitu djela zadarske i hrvatske arhitekture i rada arhitekata članova ZDA,
 • potiče i razvija suradnju sa srodnim nacionalnim i međunarodnim udrugama,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta ZDA,
 • između sjednica Skupštine daje tumačenje odredaba Statuta i poslovnika s tim da o tome mora obavijestiti Skupštinu na slijedećoj sjednici koja o tome daje konačno autentično tumačenje,
 • donosi poslovnike i pravilnike, osim onih koje donosi Skupština, te njihove izmjene i dopune,
 • odlučuju o prijedlozima, zahtjevima, molbama i žalbama članova ZDA u prvom stupnju postupka,
 • izvršava druge poslove i zadatke utvrđene Statutom.

Članak 28.

Rad Upravnog odbora ZDA odvija se na sastancima.

Sastanke Upravnog odbora saziva i vodi Predsjednik ZDA.

Sastanci se sazivaju prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

Članak 29.

Odluke Upravnog odbora su valjane ako je sastanku nazočna natpolovična većina.
Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, javnim glasovanjem.
Način rada Upravnog odbora određuje se Pravilnikom o radu Upravnog odbora koji je u skladu sa Statutom, a potvrđuje ga Skupština.

Članak 30.

Pojedini članovi Upravnog odbora ili cijeli Upravni odbor mogu biti opozvani i prije isteka vremena na kojeg su izabrani.
Upravni odbor može biti opozvan u slučajevima:

 • ako ne izvršava odluke Skupštine
 • ako Skupštini ne podnosi izvješće o svome radu
 • ako i nakon upozorenja Skupštine ne poštuje odredbe ovog Statuta i druge opće akte ZDA.

Prijedlog za opoziv cijelog Upravnog odbora podnosi se Skupštini. Prijedlog može podnijeti Nadzorni odbor ili najmanje jedna petina redovitih članova ZDA.

Član Upravnog odbora može biti opozvan:

 • ako ne poštuje ili ne izvršava odluke Upravnog odbora
 • ako učestalo ne prisustvuje sastancima Upravnog odbora
 • ako na drugi način onemogućuje rad Upravnog odbora i ostalih tijela ZDA.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora podnosi Skupštini Upravni odbor. U slučaju opoziva člana Upravnog odbora, ista Skupština bira drugog člana.  Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje do isteka predviđenog mandata prethodnika na čije mjesto stupa.

Članak 31.

Član Upravnog odbora može podnijeti ostavku na članstvo u Upravnom odboru.

Ostavka se podnosi Skupštini u pisanom obliku.

U slučaju ostavke člana Upravnog odbora, prva sljedeća Skupština bira drugog člana.

Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje do isteka predviđenog mandata prethodnika na čije mjesto stupa.

V.5 NADZORNI ODBOR

Članak 32.

Nadzorni odbor tijelo je ZDA koje se brine o čuvanju načela upravljanja u Društvu, demokratičnosti u radu ZDA, nadzire materijalno i novčano poslovanje, a posebice: provedbu Statuta i drugih akata ZDA te donošenje i provedbu odluka Skupštine, Upravnog odbora i Predsjednika ZDA.

Članak 33.

Nadzorni odbor ima tri člana, a bira ih Skupština na temelju prijedloga danih na samoj Skupštini. Predsjednik Nadzornog odbora je član s najvećim brojem glasova osim ako se izabrani članovi među sobom drukčije dogovore.

Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine, a iste osobe mogu biti izabrane za još jedno mandatno razdoblje uzastopno.  Ako više kandidata na trećem mjestu imaju jednak broj glasova ponavlja se glasovanje u drugom krugu samo za te kandidate.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti i članovi Upravnog odbora.

Članak 34.

Nadzorni odbor dužan je upozoriti Upravni odbor i Skupštinu na utvrđene nepravilnosti, te zahtijevati da se one otklone u određenom roku.  Upozorena tijela ZDA dužna su obavijestiti Nadzorni odbor o otklonjenoj neispravnosti.

Nadzorni odbor dužan je, a prije usvajanja završnog računa o poslovanju ZDA, pregledati novčano i materijalno poslovanje ZDA.

Članak 35.

Nadzorni odbor odgovoran je za svoj rad Skupštini i dužan je najmanje jednom godišnje tom tijelu podnijeti pismeno izvješće o svom radu.

Nadzorni odbor sastaje se najmanje jedan put godišnje, a moguće i češće. Pravovaljane odluke Nadzorni odbor donosi ukoliko su sastanku nazočni svi članovi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova.

V.6 SUD ČASTI

Članak 36.

Sud časti provodi stegovni postupak koji se može pokrenuti protiv člana ZDA koji prouzroči štetu ZDA i članstvu, prekrši odredbe Statuta ili na bilo koji način ugrozi interese ZDA.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mogu podnijeti Predsjednik, Upravni odbor ili najmanje jedna trećina članova Skupštine.

Članak 37.

Sud časti ima tri člana, a bira ih Skupština na temelju prijedloga danih na samoj Skupštini.

Predsjednik Suda časti je član s najvećim brojem glasova osim ako se članovi među sobom drukčije dogovore.

Mandat članova Suda časti traje dvije godine, a iste osobe mogu biti izabrane za još jedno mandatno razdoblje uzastopno.

Članovi Suda časti ne mogu biti članovi niti jednog drugog tijela ZDA.

Članak 38.

Sud časti odgovoran je za svoj rad Skupštini.

Sud časti sastaje se po potrebi.

Sud časti podnosi jednom godišnje izvješće o svom radu Skupštini.

Pravovaljane odluke Sud časti donosi ukoliko su sastanku nazočni svi članovi.

Sud časti donosi odluke većinom glasova.

Članak 39.

U navedenom stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

(1) opomena za lakše povrede općih akata ZDA, nepoštivanja pravila struke i Kodeksa strukovne etike hrvatskih arhitekata.

(2) prijedlog za isključenje u slučaju težih povreda općih akata ZDA, nepoštivanja pravila struke i Kodeksa strukovne etike hrvatskih arhitekata.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor na prijedlog Suda časti. Protiv odluke o isključenju iz članstva član može uložiti pismenu žalbu u roku 30 dana od primitka odluke. Žalba se podnosi Skupštini putem Upravnog odbora ZDA.  Odluka Skupštine je konačna.

V.7 RADNA TIJELA I OGRANCI

Članak 40.

Za provedbu svojih prava i dužnosti, Skupština i druga tijela upravljanja ZDA mogu osnivati svoja radna tijela, koja mogu biti stalna i povremena. U radna tijela Skupštine i drugih tijela upravljanja ZDA mogu se imenovati i oni članovi ZDA koji nisu članovi tih tijela.

Članak 41.

Radno tijelo priprema informacije o zadacima za koje je osnovano, tijelu kojega je osnovalo, te mu predlaže alternativna rješenja zadanog problema, inicira, olakšava i ubrzava provedbu ciljeva i zadaća ZDA i rad njegovih tijela upravljanja.

Način rada radnih tijela i njihov odnos s tijelima upravljanja ZDA određuje se Pravilnicima o radu radnih tijela koja moraju biti u skladu sa Statutom, a koje potvrđuju tijela što su ta radna tijela osnovala.

Voditelje radnih tijela bira Upravni odbor, na mandat koji određuje Upravni odbor ZDA. Broj članova pojedinog radnog tijela određuje se prema zadatku radi kojeg je imenovan.

Članak 42.

Društvo može, radi uspješnijeg djelovanja i okupljanja, a prema svojim potrebama i mogućnostima, osnivati i ogranke

Ogranci nemaju svojstva pravne osobe. Način rada  ogranaka određuju se pravilnikom  o radu koji su u skladu s ovim Statutom, a donosi ih Upravni odbor ZDA. Odluku o osnivanju ogranka donosi Upravni odbor ZDA na temelju pismenog prijedloga za osnivanje ogranka, s prijedlogom pravilnika. Pismeni prijedlog može podnijeti najmanje deset (10) članova ZDA. Odluka o osnivanju ogranka, mora sadržavati odredbu o nazivu, sjedištu, ustroju i osobi ovlaštenoj za predstavljanje ogranka.

VI. TAJNIK

Članak 43.

Upravni odbor Društva utvrđuje način obavljanja svih administrativno-tehničkih i novčano-računovodstvenih poslova Društva.

Članak 44.

Društvo ima tajnika kojeg bira i imenuje  Upravni odbor do opoziva uz reguliranje radnog odnosa prema Zakonu o radu. Za svoj rad tajnik je odgovoran Upravnom odboru, o čemu mu najmanje jednom godišnje podnosi pismeno izvješće.

Za tajnika može biti izabrana osoba koja mora ispunjavati uvjete:

 • visoke stručne spreme,
 • srednje stručne spreme i najmanje pet (5) godina radnog iskustva na mjestu tajnika/ce,
 • aktivnog poznavanja najmanje jednog svjetskog jezika.

Članak 45.

Tajnik obavlja ove poslove:

 • izvršava odluke Upravnog odbora i Predsjednika Društva,
 • prisustvuje sastancima Upravnog odbora i vodi zapisnike tih sastanaka,
 • priprema prijedloge odluka i zaključaka koje donose tijela upravljanja Društva,
 • priprema prijedlog novčanog plana i organizira njegovo izvršenje,
 • organizira izradu općih akata,
 • skrbi o arhivi i dokumentacijskog građi Društva,
 • vodi popis članova Društva.

Članak 46.

Tajnik može biti razriješen dužnosti:

 • ako Upravni odbor utvrdi da poslovi koji su mu povjereni nadmašuju njegove sposobnosti, a to se nepovoljno odražava na ukupan rad Društva,
 • ako teže povrijedi odredbe Statuta ili drugih općih akata,
 • ako u više navrata odbije izvršiti odluke Upravnog odbora,
 • ako ne postupi po zahtjevima Nadzornog odbora za otklanjanjem neispravnosti u poslovanju Društva,
 • ako svojim radom i postupanjem nanese znatniju štetu Društvu ili ako zbog njegova grubog nemara Društvo ne može izvršiti svoje temeljne zadaće
 • ako sam zatraži svoje razrješenje.

Članak 47.

Ukoliko Društvo nema imenovanog Tajnika, sve djelatnosti Tajnika obnaša Predsjednik, Zamjenik predsjednika i Upravni odbor.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I NAČIN RASPOLAGANJA

Članak 48.

Imovinu ZDA čine nepokretne i pokretne stvari, imovinska i autorska prava i novčana sredstva.

Društvo raspolaže imovinom pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Za svoje obveze Društvo odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Članak 49.

Imovinu ZDA čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje ZDA ostvaruje od:

 • članarine,
 • donacije i dotacije,
 • sredstava dobivenih od organizacija koje podupiru rad i djelovanje ZDA;
 • sredstava ostvarenih obavljanjem njenih djelatnosti;
 • sredstva kojim jedinice lokalne i područne samouprave i država pomažu obavljanje djelatnosti ZDA;
 • sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, fondova Europske unije i drugih javnih izvora kao poticaj za programe i projekte od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj;
 • kao i druga novčana sredstva stečena sukladno Zakonu.

Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja ZDA.

Društvo imovinu ostvaruje:

 • od članarine,
 • organizacijom raznih skupova i od vlastitih stručnih djelatnosti utvrđenih Statutom ZDA,
 • iz državnih, županijskih i gradskih fondova za sufinanciranje pojedinih djelatnosti,
 • od priloga i darova,
 • obavljanjem gospodarskih djelatnosti,
 • iz ostalih izvora sukladno zakonu.

Članak 50.

Tijela upravljanja ZDA mogu osnovati fondove za organiziranje i potporu raznih akcija i aktivnosti sukladno Statutu i zakonu kao za:

 • dodjele nagrada i priznanja,
 • zaštite i obnove vrijednih arhitektonskih dijela,
 • skrbi za zaostavštine arhitekata,
 • stipendije,
 • dodjele materijalne pomoći članovima ZDA,
 • arhitektonske radionice i seminare.

Način rada pojedinog fonda regulirat će Skupština općim aktom, sukladno zakonu.

Članak 51.

Novčano poslovanje ZDA određuje se financijskim planom kojeg donosi Skupština ZDA.

ZDA je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA ZDA I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 52.

ZDA prestaje postojati:

 1. odlukom Skupštine o prestanku postojanja;
 2. pripajanjem drugoj udruzi, spajanjem s drugom udrugom, podjelom ZDA razdvajanjem;
 3. protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana;
 4. pravomoćnom odlukom suda o ukidanju ZDA;
 5. pokretanjem stečajnog postupka te
 6. na zahtjev člana, ako je broj članova ZDA pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo ZDA u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja ZDA dvotrećinskom (2/3) većinom glasova nazočnih članova Skupštine ZDA.

Članak 53.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina Udruge se, nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog i drugih postupaka, predaje  udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno Statutu.

Iznimno, ako se iz bilo kojeg razloga ne može provesti postupak s imovinom Udruge iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem području je sjedište Udruge.

Ostatak financijskih sredstava koja su primljena iz javnih izvora vratit će se u proračun iz kojeg su ta sredstva dodijeljena.

IX. LIKVIDATOR

Članak 54.

Likvidatora ZDA bira i opoziva Upravni odbor ZDA.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja može ili ne mora biti član ZDA.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje ZDA do okončanja postupka likvidacije i brisanja ZDA iz registra udruga.

Likvidator je dužan ispunjavati sve zakonske obveze i poštivati rokove koji su propisani zakonom u slučaju prestanka djelovanja ZDA.

Članak 55.

U postupku likvidacije Likvidator:

 • utvrđuje stanje po poslovnim računima ZDA, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, ostalu imovinu ZDA te pribavlja iz službene evidencije Ministarstva financija potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja;
 • objavljuje poziv vjerovnicima da u roku od 30 dana od objave poziva dostave svoje tražbine prema Društvu ako utvrdi da Društvo ima dugovanja;
 • poziva dužnike na plaćanje svojih dugova Društvu u roku od 30 dana za eventualno utvrđena potraživanja Društvu;
 • ostatak sredstava koja su primljena iz javnih izvora vraća u proračun iz kojeg su sredstva dodijeljena;
 • nakon raspodjele imovine, u roku od osam dana od okončanja likvidacijskog postupka, podnosi nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku;
 • u slučaju da utvrdi da preostala imovina nije dovoljna za namirenje obveza, u roku od osam dana o tome obaviještava nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

Članak 56.

Likvidator je dužan postupak likvidacije provesti u roku 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.

Članak 57.

Upravni odbor opoziva likvidatora:

 • ako sam to zatraži;
 • ako je u sukobu interesa;
 • ako je likvidator pravna osoba te je prestala djelovati i
 • u slučaju smrti.

U slučaju opoziva likvidatora Upravni odbor na istoj sjednici imenuje novog likvidatora te podnosi zahtjev nadležnom Uredu za upis promjena u registar udruga RH.

O visini naknade likvidatoru za provođenje likvidacijskog postupka odlučuje Upravni odbor u sklopu odluke o prestanku ZDA.

X. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 58.

Ako postoji spor između članova ZDA ili između članova i ZDA,  koji otežava ili onemogućava rad ZDA, te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi ZDA obvezuju se riješiti mirenjem. Na postupak mirenja primjenjuje se Zakon o mirenju.

Članak 59.

Članovi ZDA, osobe ovlaštene za zastupanje ZDA, te članovi tijela ZDA,  u svim poslovima od interesa i značaja za Društvo moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost ZDA.

U obavljanju djelatnosti, članovi ZDA, osobe ovlaštene za zastupanje te članovi tijela ZDA,  ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa ZDA.

Članak 60.

U slučaju da su privatni interesi člana ZDA, u suprotnosti s interesom ZDA ili ostalih članova ZDA ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad navedenih osoba ZDA u obavljanju djelatnosti, osobe koje se zateknu u sukobu interesa dužne su o tome  bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor i izuzeti se od daljnjeg rada.

XI. STATUSNE PROMJENE

Članak 61.

Odlukom Skupštine ZDA se može pripojiti, spojiti i podijeliti.

O statusnim promjenama odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom nazočnih članova  Skupštine.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća  iskazuju negativan rezultat.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Upravi odbor Društva.

Tumačenje poslovnika, pravilnika i drugih općih akata daje donositelj akta.

Prijedlog za pokretanje postupka donošenja izmjena i dopuna Statuta i općih akata može podnijeti član ZDA ili tijelo upravljanja ZDA.

Članak 63.

Sva unutarnja pitanja ZDA, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu izradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština ZDA.

Članak 64.

Usvajanjem  ovog Statuta prestaje važiti  Statut Društva arhitekata Zadra od 22. svibnja 2013..

Ovaj Statut stupa na snagu s danom usvajanja, a primjenjuje se s danom ovjere  kod Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za opću upravu.

U Zadru 23. rujna 2015.

Predsjednica Društva arhitekata Zadra
Simona Gregorović ovl.arh.