Odlukom Upravnog odbora ZDA, u travnju 2022. osnovan je Odbor za urbanizam ZDA.

Zadaća Odbora jest, kroz spektar djelatnosti ZDA, organizirati potrebne aktivnosti poput tribina, predavanja, prezentacija i sl. kako bi se svi uključeni u platformu informirali o procesu, stekla nova saznanja o iskustvima sličnih gradova, prikupila potrebna saznanja o „stvarnom stanju na terenu“, formirala kritična masa prijedloga, kritika i primjedbi na prostorno-plansku dokumentaciju Grada Zadra i sl.

Jedna od zadaća bila je i donošenje ovog dokumenta, u kojem se daje osvrt na postojeću plansku dokumentaciju, sa uputama za unaprjeđenje stanja u prostoru.

Pred članove odbora stavljen je paket od 5 tema na koje se trebalo posebno osvrnuti:

1 Stvaranja prostorno-planskih preduvjeta za daljnji razvoj turizma i komplementarnih sadržaja (ugostiteljstvo, sport, rekreacija i ostalo) kao i selektivnog stanovanja u sinergiji s turističkim sadržajima s ciljem postizanja održivih turističkih investicija,

2 Promjene zona u svrhu omogućavanja realizacije javnih sadržaja,

3 Dopune i korekcije odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana s ciljem jednostavnije provedbe, ostvarenja ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima te poboljšanja uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora,

4 Revizije i korekcije izgrađenog, neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja naselja te revizije i korekcije obveze izrade planova nižeg reda unutar koje će se za dijelove građevinskog područja utvrditi uvjeti građenja s detaljnošću urbanističkog plana uređenja za koja neće biti propisana obveza izrade urbanističkih planova uređenja i revizije i korekcije namjena sa ciljem racionalnijeg korištenja prostora i stvaranja kompaktnih javnih, a osobito javnih zelenih površina,

5 Korekcije poglavlja 5. (Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava) Prostornog plana uređenja Grada Zadra u odnosu na stanje u naravi i na stvarne potrebe.

Članovi Odbora su: Bogdan Marov, Maja Žuvanić, Ivan Kujundžić, Doris Antičević, Lana Stipičić, Roko Košta, Zrinka Gržan i Kristina Eleršek.

Od travnja 2022. odbor je tjedno održavao sjednice (njih 20ak), pored čega, su organizirana dva obilaska terena. Sjednice su dokumentirane zapisnicima, koji su preoblikovani u Zaključke i mišljenja Odbora za urbanizam ZDA.

Zaključci se nižu u rasponu od općenitih napomena i razmišljanja do konkretnih prijedloga koji se tiču određenih članaka iz Prostornog plana. Neki od njih bi se mogli odmah uvrstiti u plan, dok su neki poticaj za razmišljanja za neke od idućih izmjena plana, te donošenje strateških odluka vezanih za razvoj Grada Zadra.

Opći je zaključak da je Gradu Zadru neophodan GUP, obzirom da se radi o najvećem gradu u Hrvatskoj koji nema takav dokument, te da je Postojeći PPUG nedovoljno određen i detaljan da bi mogao odgovoriti na specifične prostorne situacije kojima svaki grad obiluje. Prethodno odluci o izradi GUP-a
Grada Zadra potrebno je izraditi niz sektorskih studija akceptirajući suvremene međunarodne agende za prostorni i urbani razvoj gradova (npr. Urbana agenda za EU, Europska povelja o prostornom planiranju Barcelona, Nova povelja iz Leipziga, itd…). Također je potrebno usvojiti veći broj međusobno usklađenih DPU-ova, čiju bi usklađenost nadzirao novoformirani Gradski zavod za prostorno planiranje.

Novom, međusobno usklađenom, prostorno planskom dokumentacijom uspješnije bi se kontroliralo stanje u prostoru, proizašlo iz investicijskog pritiska kojem je grad izložen u zadnje vrijeme, koji je prvenstveno rezultirao povećanom stanogradnjom, koju ne prati infrastruktura niti prateći sadržaji
(društveni i javni sadržaji, škole, parkovi, vrtići…). Bolja kontrola stanja u prostoru, odnosila bi se i na ravnomjerniji raspored i veličinu ostalih sadržaja (benzinskih pumpi, trgovinskih centara i sl.).

Postojećom dokumentacijom, konkretno PPUG-om, ali i svih ostalih planova, trebalo bi, onemogućiti dvosmislena tumačenja, što bi značajno olakšalo donošenje odluka u cijelom lancu od investitora, preko projektanata do referenata, i ubrzalo cijeli postupak.

U zaključcima su predložene studije koje bi trebalo dodatno izraditi kako bi se pospješilo razumijevanje stanja u prostoru i olakšalo donošenje strateških i taktičkih odluka.

Zaključcima su, za potrebe pojašnjenja predloženi grafički prilozi u obliku tematskih mapa.

Zaključci i mišljenja Odbora za urbanizam ZDA